Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43725
Title: Основні проблеми та інновації ринку ресторанного бізнесу
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Borysenko, Olena Serhiivna
Ковтун, К.Ю.
Kovtun, K.
Keywords: ресторанний бізнес
тенденції ринку
автоматизація
інноваційні технології
онлайн замовлення
ресторанный бизнес
тенденции рынка
автоматизация
онлайн заказ
restaurant business
market trends
restaurant segment
automation
online ordering
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Борисенко О.С., Ковтун К.Ю. Основні проблеми та інновації ринку ресторанного бізнесу / Борисенко О.С., Ковтун К.Ю. // Науково-практичний журнал «Економічні студії».- Л.: Видавничий дім «Гельветика» - 2020.- №1 (27).- С. 42-46
Abstract: В статті розкрито актуальність дослідження проблеми розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Важливість здійснення наукових досліджень та розробок, присвячених обраній проблемі, обумовлена тим, що саме рівень розвитку ресторанного бізнесу в економіці будь-якої країни виступає одним із індикаторів якості життя населення у державі. Авторами систематизовано інформацію стосовно основних закладів ресторанного господарства та виділено концепції закладів, які користуються найбільшою популярністю серед українських споживачів. Результати дослідження дозволили виявити основні проблеми та тенденції ринку ресторанного бізнесу в Україні в сучасних умовах. Розглянуто нові формати закладів ресторанного господарства та інноваційні підходи для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах конкуренції. Доведено, що впровадження інновацій забезпечує закладам ресторанного господарства конкурентні переваги.
В статье раскрыта актуальность исследования проблемы развития ресторанного бизнеса в Украине. Важность осуществления научных исследований и разработок, посвященных выбранной проблеме, обусловлена тем, что именно уровень развития ресторанного бизнеса в экономике любой страны выступает одним из индикаторов качества жизни населения в государстве. Авторами систематизирована информация по основным заведеням ресторанного хозяйства и выделены концепции заведений, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинских потребителей. Результаты исследования позволили выявить основные проблемы и тенденции рынка ресторанного бизнеса в Украине в современных условиях. Рассмотрены новые форматы заведений ресторанного хозяйства и инновационные подходы для удержания постоянных посетителей и привлечение новых в условиях конкуренции. Доказано, что внедрение инноваций обеспечивает заведениям ресторанного хозяйства конкурентные преимущества.
The article reveals the relevance of research into the development of the restaurant business in Ukraine. The importance of carrying out research and development on the selected problem is due to the fact that the level of development of the restaurant business in the economy of any country is one of the indicators of the quality of life of the population in the country. The authors systematized information on major restaurants and highlighted the concepts that are most popular among Ukrainian consumers. The results of the study revealed the main problems and trends of the restaurant business market in Ukraine in the current conditions. New formats of restaurant establishments and innovative approaches for retaining regular visitors and attracting new ones in competitive conditions are considered. It is proved that the introduction of innovations provides restaurants with competitive advantages.
Description: Динамічні зміни в українській економіці та суспільстві, вимагають переглянути ефективність та доцільність ведення будь-якої підприємницької діяльності, у тому числі і ресторанного бізнесу. Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії гостинності. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, можливо, зможе призвести до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Актуальність дослідження проблеми пояснюється також і тим, що рівень розвитку ресторанного бізнесу в економіці будь-якої країни виступає одним із індикаторів якості життя населення. Окрім того, висока конкуренція у сфері ресторанного бізнесу стимулює активний розвиток даного виду бізнесу, змушує впроваджувати інновації, шукати нові ніші й сегменти, експериментувати для забезпечення конкурентних переваг на ринку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43725
ISSN: 2311-9306
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття-Борисенко О.-Ковтун К..pdf221 kBAdobe PDFView/Open
Обкладинка.pdf193.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.