Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43841
Title: Проблеми відновлення будівництва масштабних інфраструктурних споруд після довготривалої перерви
Other Titles: Проблемы возобновления строительства масштабных инфраструктурных сооружений после долговременного перерыва
Problems of reconstruction of large –scale Infrastructures after a long break
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Кафієв Костантин Петрович
Кафиев Константин Петрович
Kafiev K.
Keywords: аеропорт
привокзальна площа
паркінг
науково-технічний супровід
довготривала перерва будівництва об’єкта
зношування
дефекти
зміни планувальних та конструктивних рішень споруди
аэропорт
привокзальная площадь
паркинг
научно-техническое сопровождение
длительный перерыв строительства объекта
износ
дефекты
изменения планировочных и конструктивных решений сооружения
airport
forecourt
parking
scientific and technical support
a long break in the construction of the facility
wear
defects
changes in the design and construction decisions of the structure
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Державний вищий навчальний заклад "Приднепровська державна академія будівництва та архітектури"
Citation: Агєєва Г. М., Кафієв К. П. Проблеми відновлення будівництва масштабних інфраструктурних споруд після довготривалої перерви // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури = Bulletin of Prydniprovs'ka state academy of civil engineering and architecture. 2020. № 3 (264-265). С.10-21. DOI: http://dx.doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.636
Abstract: Постановка проблеми. Розвиток аеропортів супроводжується будівництвом нових, реконструкцією та модернізацією існуючих будівель і споруд. Цей процес вимагає освоєння великих капіталовкладень, що в сучасних умовах України не завжди припускає безперервне зведення масштабних споруд, до яких може бути віднесений багаторівневий паркінг на 2038 машино-місць в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Мета статті – узагальнити досвід науково-технічного супроводу (НТС) відновлення будівництва масштабної інфраструктурної споруди на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль» після довготривалої перерви та обґрунтувати необхідність виділення організації, методики та складу таких робіт в окремий етап, не передбачений чинними нормами з НТС. Стаття містить систематизацію та аналіз проблем відновлення будівництва масштабних інфраструктурних об’єктів після довго тривалої перерви. Проблеми їх рішення висвітлені на засаді науково-технічного супроводу будівництва (НТС-б) 1-го пускового комплексу паркінгу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (коригування). Наведені результати низки науково-технічних робіт. Структуровані характерні види проявів зношування і дефекти конструкцій споруди. Проаналізована реорганізація планувальних рішень привокзальних площ в перебігу реконструкції аеропортів. Висвітлена роль багаторівневих паркінгів в формуванні сучасної технологічної структури аеровокзальних комплексів. Висновки. Закінченню будівництва масштабних споруд після довготривалої перерви обов’язково повинен передувати етап досліджень технічного стану об’єкту. Дослідження повинні тривати і в перебігу продовженого будівництва. Окрім встановлення відповідності технічного стану проєктним рішенням необхідно враховувати і ті зміни, які можуть статися у законодавстві України у галузі будівництва стосовно забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд та основ. На засаді виконання комплексу досліджень необхідне виконання проєкту коригування реально існуючих параметрів технічного стану і конструктивних рішень об’єкту в цілому. Беззаперечними складовими закінчення будівництва, в разі встановлення невідповідності вимогам архітектурних і технологічних норм, повинні бути здійснені коригування планувальних і технологічних рішень первинного проєкта і, в подальшому, їх реалізація. Організаційно комплекс перелічених досліджень повинен об’єднуватися вимогами до робіт з відновлення будівництва, не передбачених чинними нормами з науково-технічних супроводів будівництва та проектування. Враховуючі специфіку проведених досліджень, отриманих результатів та запропонованих рекомендацій та рішень, доцільно вимоги до науково-технічного супроводу відновлення будівництва викласти як зміни до чинних ДБН.
Постановка проблемы. Развитие аэропортов сопровождается строительством новых, реконструкцией и модернизацией существующих зданий и сооружений. Этот процесс требует освоения больших капиталовложений, что в современных условиях Украины не всегда допускает непрерывное возведение масштабных сооружений, к которым может быть отнесен многоуровневый паркинг на 2038 машино-мест в Международном аэропорту «Борисполь». Цель статьи – обобщить опыт научно-технического сопровождения (НТС) возобновление строительства масштабного инфраструктурного сооружения на территории Международного аэропорта «Борисполь» после долгосрочного перерыва и обосновать необходимость выделения организации, методики и состава таких работ в отдельный этап, не предусмотренный действующими нормами с НТС. Статья содержит систематизацию и анализ проблем возобновления строительства масштабных инфраструктурных объектов после долгосрочного перерыва. Проблемы их решения освещены на основе научно-технического сопровождения строительства (НТС-с) 1-го пускового комплекса паркинга в Международном аэропорту «Борисполь» (корректировка). Структурированы характерные виды проявлений износа и дефекты конструкций сооружения. Выполнен анализ реорганизации планировочных решений привокзальных площадей в течении реконструкции аэропортов. Показана роль многоуровневых паркингов в формировании современной технологической структуры аэровокзальных комплексов. Выводы. Завершению строительства масштабных сооружений после долгосрочного перерыва обязательно должен предшествовать этап исследований технического состояния объекта. Исследования должны продолжаться и в течении возобновленного строительства. Кроме оценки соответствия технического состояния проектным решениям необходимо учитывать и те изменения, которые могут произойти в законодательстве Украины в области строительства относительно обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений и оснований. На основе выполненных исследований необходима корректировка реально существующих параметров технического состояния и конструктивных решений объекта в целом. Безусловными составляющими завершения строительства, в случае установления несоответствия требованиям архитектурных и технологических норм, должны быть корректировка планировочных и технологических решений первичного проекта и, в последующем, их реализация. Организационно комплекс перечисленных исследований должен объединяться требованиями к работам возобновления строительства, не предусмотренных действующими нормами научно-технического сопровождения строительства и проектирования. Учитывая специфику проведенных исследований, полученных результатов и предложенных рекомендаций и решений, целесообразно требования к научно-техническому сопровождению изложить как изменения к действующим ДБН.
Formulation of the problem. The development of the airports is accompanied by the construction of new ones, the reconstruction and modernization of existing buildings and structures. This process requires the development of large investments, which in the current conditions of Ukraine does not always imply the continuous erection of large-scale structures, which may include multi-level parking for 2038 cars at “Boryspil” International Airport. The purpose of the article is to summarize the experience of scientific and technical support (STS) of reconstruction of construction of large-scale infrastructure construction at the territory of “Boryspil” International Airport after long break and to justify the necessity stage, not stipulated by the current norms. The article contains systematization and analysis of the problems of reconstruction of large-scale infrastructural objects after a long break. The problems of their decision are highlighted on the basis of scientific and technical support of construction (STS-b) of the 1st launch complex of parking at the International Airport “Boryspil” (correction). The results of a number of scientific and technical works are given. Structured characteristic types of wear and structural defects of the structure are structured. The organization of planning decisions of the terminal areas during the reconstruction of the airport is analyzed. The role of multilevel parking lots in the formation of modern technological structure of airport complexes is highlighted. Conclusions. The completion of large-scale structure after long break must be preceded by a stage of investigation of the technical condition of the object. Investigation should continue in the course of continued construction. In addition to determining the conformity of the technical condition with the design decision, in is necessary to take into account those changes that may occur in the legislation of Ukraine in the field of construction with regard to ensuring the reliability and structural safety of buildings, structures and foundations. Based on the implementation of the research complex, it is necessary to carry out the project of correcting the real-life parameters of the technical condition and design decisions of the object as whole. The indisputable components of the completion of construction in the case of finding non-compliance with the requirements of architectural and technological standards, should be adjusting the planning and technological decisions of the initial project and, in the future, their implementation. Organizationally, the complex of the mentioned researches should be united by the requirements for works on the reconstruction of construction, which are not provided by the current norms for scientific and technical support of construction and design. Taking into account specifics of the conducted researches, the results obtained, and proposed recommendations and decisions, it is advisable to set out the requirements for scientific and technical support for the reconstruction of the construction as changes to the existing (SCN).
Description: 1. Агєєва Г. М., Волкова А. В. Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2017. Випуск 3 (19). С.36-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2017_3_8 2. Будівництво паркінгу в ДП МА «Бориспіль». Проектна документація: Архітектурні рішення. Том 4, 02.2-14/3- 5-1-АР1; Металеві конструкції. Том 6, 4-1 “6”/24КМ31; Конструкції залізобетонні. Том, 5 31-08-2010-КІП-КЗБ. ДП «Київметалпроект» ПАТ «Київпроект». Київ, 2017. 3. ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Науково-технічний супровід будівельних об`єктів. [Чинний від 2008-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2007. 16 с. 4. ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. [На заміну ДБН В.2.3-14:2006; чинні від 2010-03-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 73 с. 5. Звіт про технічне обстеження будівельних конструкцій паркінгу ДП МА «Бориспіль»: ТОВ «Прайм проджект», 2016. Київ. 138 с. 6. Звіт про науково-технічний супровід «Будівництво паркінгу в ДП МА «Бориспіль». І пусковий комплекс». Розділи 6, 7, 9: ДП НДІБК. Київ, 2018. 7. Куцевич В. В., Кисіль С. С., Білик А. С., Калафат К. В. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок: колективна наукова монографія. КНУТД, УЦСБ, КНУБА, 2019. 184 с. 8. Лайнис А. Л., Разуваев Д. А., Ломов П. О. Сопряжение подходных насыпей с мостами и путепроводами. Вестник СибАДИ. 2016. Вып.2(48). C.110-120. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2016-2(48)-110-120 9. Пособие по проектированию аэровокзальных комплексов аэропортов (к СНиП ІІ-85-80 Вокзалы). Часть 1. Аэровокзальные комплексы воздушных трасс СССР. Москва : ГПИиНИИ ГА «Аэропроект», 1988. 276 с. REFERENCES 1. Agieieva G. M. and Volkova A. V. (2017). Pryvokzalʹni plošči: reorhanizacija planuvalʹnyx rišenʹ pid čas rekonstrukciji aeroportiv. [Railway stations: reorganization of planning decisions during the reconstruction of airports]. Problemy rozvytku misʹkoho seredovyšča. [Problems of urban environment development]. 2017. Iss. 3 (19). Pp.36-49. (in Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2017_3_8 2. Budivnyctvo parkinhu v DP MA «Boryspilʹ». Proektna dokumentacija: Arxitekturni rišennja. Tom 4, 02.2-14/3- 5-1-AR1; Metalevi konstrukciji. Tom 6, 4-1 “6”/24KM31; Konstrukciji zalizobetonni. Tom, 5 31-08-2010-KIP-KZB [Construction of a parking lot in a state-owned enterprise Boryspil International Airport. Design documentation: Architectural solutions. Volume 4, 02.2-14 / 3- 5-1-AP1; Metal structures. Volume 6, 4-1 "6" / 24KM31; Reinforced concrete structures. Vol. 5 31-08-2010-KIP-KZB.]. Kyiv : State Enterprise "Kyivmetalproject" of Public Joint Stock Company "Kievproject", 2017. (in Ukrainian). 3. DBN V.1.2-5:2007. Systema zabezpečennja nadijnosti ta bezpeky budivelʹnyx ob`jektiv. Naukovo-texničnyj suprovid budivelʹnyx ob`jektiv. [SCN B.1.2-5:2007. System for ensuring the reliability and safety of construction sites. Scientific and technical support of construction sites]. [Valid from 2008-01-01]. Official edition. Kyiv : Minregionbud of Ukraine, 2007. 16 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukrainian). 4. DBN V.2.3-22:2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymohy proektuvannja. [Transport facilities. Bridges and pipes. Basic design requirements]. [Valid from 2010-03-01]. Official edition. Kyiv : Minregionbud of Ukraine, 2009. 73 p. (in Ukrainian). 5. Zvit pro texnične obstežennja budivelʹnyx konstrukcij parkinhu DP MA «Boryspilʹ». [Report on technical inspection of the building structures of the state-owned enterprise parking Boryspil International Airport]. Kyiv : Prime Project LTD, 2016. 138 s. (in Ukrainian). 6. Zvit pro naukovo-texničnyj suprovid «Budivnyctvo parkinhu v DP MA «Boryspilʹ». I puskovyj kompleks». Rozdily 6, 7, 9. [Report on scientific and technical support «Building a parking lot in a state-owned enterprise Boryspil International Airport». The first launcher. Sections 6, 7, 9]. Kyiv : State enterprise «State research institute of building constructions», 2018. (in Ukrainian). 7. Kucevyč V. V., Kysilʹ S. S., Bilyk A. S. and Kalafat K. V. Pryncypy arxitekturno-planuvalʹnoji orhanizaciji bahatopoverxovyx avtostojanok: kolektyvna naukova monohrafija. [Principles of architectural and planning organization of multi-storey car parks]. Kyiv : Kyiv National University of Technologies and Design, Ukrainian Steel Construction Center, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2019. 184 p. (in Ukrainian). 8. Lajnis A. L., Razuvaev D. A. and Lomov P. O. Soprjazhenie podhodnyh nasypej s mostami i puteprovodami. [Conjugation of approach fill with bridge and overbridge]. Vestnik SibADI. [The Russian Automobile and Highway Industry Journal]. 2016. Iss. 2(48). Pp. 110-120. (in Russian). URL: https://doi.org/10.26518/2071-7296-2016-2(48)-110-120 9. Posobie po proektirovaniju ajerovokzal'nyh kompleksov ajeroportov (k SNiP ІІ-85-80 Vokzaly). Chast' 1. Ajerovokzal'nye kompleksy vozdushnyh trass SSSR. [Aid for the design of airport complexes of airports (to SNiP II-85-80 Stations). Part 1. USSR air terminal complexes]. Moscow : State design survey and scientific research Institute of civil aviation «Aeroproject», 1988. 276 p. (in Russian).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43841
ISSN: 2312-2676
DOI: http://dx.doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.6
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АГ-КАФ-10-21-Вестник №3-2020.pdfнаукова стаття326.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.