Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44151
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Modeling in the management of socio-economic systems"
Zespół dydaktyczno-metodyczny dyscypliny „Modelowanie w zarządzaniu systemami społeczno-gospodarczymi”
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Keywords: моделювання
соціально-економічні системи
економіко-математична модель
статистичні моделі
виробнича функція
моделювання розвитку
modeling
socio-economic systems
economic and mathematical model
statistical models
production function
development modeling
modelowanie
systemy społeczno-gospodarcze
model ekonomiczny i matematyczny
modele statystyczne
funkcja produkcyjna
modelowanie rozwoju
Issue Date: 2019
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами та процесами. Метою викладання навчальної дисципліни є надання фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок використання сучасних програмних продуктів для аналізу господарської діяльності підприємств, визначення їх перспектив розвитку при умові ефективного господарювання.
The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the management of economic systems and processes. The purpose of teaching the discipline is to provide fundamental theoretical knowledge and acquire practical skills of using modern software products for the analysis of economic activity of enterprises, determining their prospects for development under the condition of efficient management.
Dyscyplina ta stanowi teoretyczną i praktyczną podstawę dla zbioru wiedzy i umiejętności, które tworzą profil specjalisty w zakresie zarządzania systemami i procesami gospodarczymi. Celem nauczania dyscypliny jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów programistycznych do analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw, określania ich perspektyw rozwoju pod warunkiem efektywnego zarządzania.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44151
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП МУСЕС 2020.pdfробоча програма678.47 kBAdobe PDFView/Open
07_МУСЕС_МР_СРС.pdfметодичні вказівки до самостійної роботи295.66 kBAdobe PDFView/Open
08_МУСЕС_МР_КРз.pdfконтрольна робота для заочної форми743.37 kBAdobe PDFView/Open
11_МУСЕС_МР_ПЗ.pdfметодичні вказівки до практичних занять238.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.