Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44220
Title: Організаційно-економічне та фінансове забезпечення системи управління якістю підприємств повітряного транспорту
Authors: Сімкова, Тетяна Олексіївна
Кравчук, Наталія Миколаївна
Keywords: організаційно
економічне
фінансове
забезпечення
управління
якість
підприємство
економіка
повітряний
транспорт
Issue Date: 26-Jun-2018
Publisher: Фізична особа підприємець Маслаков
Citation: Сімкова Т. О. Організаційно-економічне та фінансове забезпечення системи управління якістю підприємств повітряного транспорту / Т. О. Сімкова, Н. М. Кравчук // Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. – С. 348–358.
Abstract: Проведені дослідження та відсутність єдиних поглядів дослідників з проблем управління якістю послуг на підприємствах повітряного транспорту зумовили необхідність розробки системи забезпечення управління якістю авіатранспортних послуг, які основані на процесному підході визначення організаційної складової через виокремлення функцій роботи авіапідприємств. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю авіатранспортних підприємств реалізується через сукупність організаційних та економічних факторів, які забезпечують належну якість авіатранспортних послуг у складі: організаційних факторів, які визначають - лідерство, цільові програмні дії, організація виробничих процесів, мотивація персоналу, удосконалення стилю керівництва, орієнтація на ринок, модернізація, експлуатація і споживання та економічні фактори у складі витрат з – управління, забезпечення процесів надання послуг, контролю, інформаційного забезпечення, обліку, аналізу й оцінки якості послуг; важливе значення мають матеріально-технічні ресурси, навчання і підготовка кадрів, технологічна організація процесу обслуговування, правове забезпечення, стандартизація, сертифікація, метрологія та попередження неякісного обслуговування.
Проведенные исследования и отсутствие единых взглядов исследователей по проблемам управления качеством услуг на предприятиях воздушного транспорта обусловили необходимость разработки системы обеспечения управления качеством авиатранспортных услуг, основанные на процессном подходе определения организационной составляющей через выделение функций работы авиапредприятий. Организационно-экономическое обеспечение управления качеством авиатранспортных предприятий реализуется через совокупность организационных и экономических факторов, которые обеспечивают надлежащее качество авиатранспортных услуг в составе организационных факторов, определяющих - лидерство, целевые программные действия, организация производственных процессов, мотивация персонала, совершенствование стиля руководства, ориентация на рынок, модернизация, эксплуатация и потребления и экономические факторы в составе расходов по - управление, обеспечение процессов предоставления услуг, контроля, информационного обеспечения, учета, анализа и оценки качества услуг; важное значение имеют материально-технические ресурсы, обучение и подготовка кадров, технологическая организация процесса обслуживания, правовое обеспечение, стандартизация, сертификация, метрология и предупреждения некачественного обслуживания.
The research and the lack of common views of researchers on the quality of service management in air transport have necessitated the development of quality management system for air transport services, which are based on a process approach to determining the organizational component through the separation of functions of airlines. Organizational and economic support for quality management of air transport enterprises is realized through a set of organizational and economic factors that ensure the proper quality of air transport services in the composition of: organizational factors that determine - leadership, targeted program actions, organization of production processes, staff motivation, leadership style, market orientation, modernization, operation and consumption and economic factors as part of the costs of - management, provision of service delivery processes, control, information support, accounting, analysis and evaluation of service quality; material and technical resources, education and training, technological organization of the service process, legal support, standardization, certification, metrology and prevention of poor service are important.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44220
ISBN: 978-617-7625-65-9
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сімкова Т.О. Кравчук Н.М..pdfОрганізаційно-економічне та фінансове забезпечення системи управління якістю підприємств повітряного транспорту480.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.