Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44276
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Теорія ігор в умовах цифрової економіки"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Game Theory in the Digital Economy"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория игр в условиях цифровой экономики"
Authors: Олешко, Тамара Іванівна
Oleshko, Tamara
Олешко, Тамара Ивановна
Keywords: економіка
теорія ігор
цифровізація
дані
аналіз
economy
game theory
digitization
data
analysis
экономика
теория игор
цифровизация
данные
анализ
Issue Date: 20-Sep-2020
Abstract: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами. Метою викладання навчальної дисципліни є знайомство здобувачів вищої освіти з основними концепціями теорії ігор, оволодіння основними поняттями теорії ігор, вміння використовувати їх для розв’язування конкретних задач, розробляти теоретико-ігрові моделі, які використовуються в умовах цифрової економіки, застосування теорії ігор в цифровій економіці.
The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economic systems management. The purpose of teaching the discipline is to acquaint higher education students with the basic concepts of game theory, mastering the basic concepts of game theory, the ability to use them to solve specific problems, to develop game models used in digital economy, application of game theory in digital economy.
Учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления экономическими системами. Целью преподавания учебной дисциплины является знакомство соискателей высшего образования с основными концепциями теории игр, овладение основными понятиями теории игр, умение использовать их для решения конкретных задач, разрабатывать теоретико-игровые модели, которые используются в условиях цифровой экономики, применения теории игр в цифровой экономике.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44276
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП теорія ігор циф.pdfРобоча програма423.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.