Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44384
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Адміністративна деліктологія»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Административная деликтология»
Educational and methodical complex of the discipline "Administrative tort"
Authors: Пивовар, Юрій Ігорович
Keywords: робоча програма
адміністративна деліктологія
адміністративно-деліктне провадження
суб'єкти адміністративного делікту
рабочая программа
административная деликтология
административно-деликтное производства
субъекты административного деликта
work program
administrative tort
administrative tort proceedings
subjects of administrative tort
Issue Date: 14-Sep-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль висококваліфікованого фахівця в сфері правоохорони та правоза- стосування. Метою викладання дисципліни є надання здобувачам освіти поглиблених знань про зміст та сутність адміністративно-деліктного законодавства; ознайомлення з основними теоріями фо- рмування адміністративної деліктології; навчити давати характеристику існуючому чинному адміністративно-деліктному законодавству України; вивчити ознаки адміністративного делікту та його юридичний склад в адміністративному законодавстві України; ознайомлення з основа- ми адміністративно-деліктного провадження; формування вміння визначати та застосовувати стягнення за адміністративні проступки визначені адміністративно-деліктним законодавством.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль высококвалифицированного специалиста в сфере охраны порядка и правоза- Стосування. Целью преподавания дисциплины является предоставление соискателям образования углубленных знаний о содержании и сущность административно-деликтного законодательства; ознакомление с основными теориями фо- мирования административной деликтологии; научить давать характеристику существующему действующему административно-деликтном законодательству Украины; изучить признаки административного деликта и его юридический состав в административном законодательстве Украины; ознакомление с основа- мы административно-деликтного производства; формирование умения определять и применять взыскания за административные проступки определенные административно-деликтному законодательством.
his discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a highly qualified specialist in the field of law enforcement and human rights application. The purpose of teaching the discipline is to provide students with in-depth knowledge of the content and the essence of administrative tort law; acquaintance with the basic theories of management of administrative tort; learn to characterize the existing current administrative tort law of Ukraine; to study the signs of an administrative tort and its legal composition in the administrative legislation of Ukraine; acquaintance with the basics we are administrative-tort proceedings; formation of the ability to identify and apply penalties for administrative misconduct are defined by administrative tort law.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44384
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП АД_262М_н.pdfРобоча програма351.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.