Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44522
Title: Науково-практичні засади модернізації туристичного комплексу України
Other Titles: Scientific and practical principles of Ukraine tourist complex modernization
Authors: Дудник, Іван Миколайович
Балабанов, Геннадій Васильович
Беркова, Оксана Петрівна
Борисюк, Оксана Анатоліївна
Вишневський, Віктор Іванович
Коробко, Анастасія Олександрівна
Кучеренко, Валентина Степанівна
Мархонос, Світлана Миколаївна
Пестушко, Валерій Юрійович
Примак, Тетяна Юхимівна
Руднєва, Марина Григорівна
Сайчук, Віктор Степанович
Степанець, Надія Павлівна
Ткачук, Леоніла Миколаївна
Уварова, Ганна Шевкетівна
Фокін, Сергій Павлович
Keywords: звіт
report
туристичний комплекс
модернізація
Україна
туризм
tourist complex
modernization
Ukraine
tourism
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Науково-практичні засади модернізації туристичного комплексу України : звіт про НДР (заключн.) / Київ. Національний авіаційний університет; кер.І.М.Дудник; викон.: Г.В.Балабанов [та ін.]. Шифр теми 13/15.01.02. Київ, 2020. 105 с.
Abstract: Заключний звіт з науково дослідної роботи №13/15.01.02 «Науково-практичні засади модернізації туристичного комплексу України» мітить: 105 сторінки, 13 рис., 8 табл., 248 публікації за темою дослідження. Задача дослідження полягає у обґрунтування науково-методичних рекомендацій і пропозицій практичного характеру, спрямованих на вдосконалення структури й організації туристичного комплексу України, підвищення ефективності його функціонування і зміцнення конкурентних позицій України на світовому ринку туристичних послуг В роботі досліджено: глобальні і національні тренди розвитку туризму, проведено оцінку впливу сучасних умов та чинників на розвиток туристичного комплексу України і визначено найгостріші проблеми, що заважають успішно конкурувати з країнами-лідерами світового туризму; обґрунтовано шляхи ефективного використання природних та історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів України та її регіонів; визначено напрями вдосконалення структури і територіальної організації туристичного комплексу України за рахунок гармонізації пропорцій між його функціональними ланками, пріоритетного розвитку певних видів туризму, об’єктів і мереж туристичної інфраструктури, провідних туристичних районів і формування туристичних кластерів; обґрунтовано комплекс заходів для просування туристичного продукту України на світовому і внутрішньому ринках туристичних послуг; визначено напрями вдосконалення наукового забезпечення туризму, системи підготовки професійних кадрів, впровадження новітніх технологій з метою підвищення якості туристичних послуг. При виконанні НДР були використані методи системного підходу, аналізу і синтезу, порівняльного, класифікації і типології, статистико-економічного, SWOT-аналізу, картографічного, соціологічного, експедиційного, педагогічного експерименту тощо. Результатами роботи є поглиблення концептуальних уявлень про сутність, структуру і закономірності функціонування туристичного комплексу держави; узагальнення і впорядкування поняттєво-термінологічного апарату туризмології; розкриття впливу сучасних умов і чинників на розвиток туристичного комплексу України; рекомендації щодо раціонального використання природних та історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів України та її регіонів; обґрунтування заходів з удосконалення структури і територіальної організації туристичного комплексу України, розвитку його провідних функціональних ланок; пропозиції щодо маркетингових стратегій розвитку туризму на державному й регіональному рівнях, просування українських дестинацій на вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг; рекомендації задля покращення наукового та освітнього забезпечення розвитку туризму в Україні.
The final report on research work №13 / 15.01.02 "Scientific and practical principles of Ukraine tourist complex modernization" states: 105 pages, 13 figures, 8 tables, 248 publications on the research topic. The task of the study is to substantiate the scientific and methodological recommendations and proposals of a practical nature, aimed at improving the structure and organization of the tourist complex of Ukraine, increasing the efficiency of its operation and strengthening the competitive position of Ukraine in the world market of tourist services. The paper examines: global and national trends in tourism development, assesses the impact of modern conditions and factors on the development of the tourist complex of Ukraine and identifies the most acute problems that prevent successful competition with world tourism leaders; the ways of effective use of natural and historical-cultural tourist-recreational resources of Ukraine and its regions are substantiated; identified areas for improving the structure and territorial organization of the tourist complex of Ukraine by harmonizing the proportions between its functional units, the priority development of certain types of tourism, facilities and networks of tourist infrastructure, leading tourist areas and the formation of tourist clusters; a set of measures for the promotion of the tourist product of Ukraine on the world and domestic markets of tourist services is substantiated; the directions of improvement of scientific maintenance of tourism, system of preparation of professional shots, introduction of the newest technologies for the purpose of increase of quality of tourist services are defined. Methods of system approach, analysis and synthesis, comparative, classification and typology, statistical-economic, SWOT-analysis, cartographic, sociological, expeditionary, pedagogical experiment, etc. were used in the research. The results of the work are the deepening of conceptual ideas about the essence, structure and patterns of functioning of the tourist complex of the state; generalization and streamlining of the conceptual and terminological apparatus of tourism; disclosure of the influence of modern conditions and factors on the development of the tourist complex of Ukraine; recommendations on the rational use of natural and historical-cultural tourist and recreational resources of Ukraine and its regions; substantiation of measures to improve the structure and territorial organization of the tourist complex of Ukraine, the development of its leading functional units; proposals on marketing strategies for tourism development at the state and regional levels, promotion of Ukrainian destinations in the domestic and international markets of tourist services; recommendations for improving the scientific and educational support of tourism development in Ukraine.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44522
Appears in Collections:Інше. Кафедра міжнародного туризму та країнознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.