Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44588
Title: Освітньо-професійна програма «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти»
Other Titles: Educational and professional program "Innovative pedagogical technologies in institutions of higher technical education"
Образовательно-профессиональная программа "Инновационные педагогические технологии в учреждениях высшего технического образования»
Authors: Барановська, Лілія Володимирівна
Лузік, Ельвіра Василівна
Семиченко, Валентина Анатоліївна
Кокарєва, Анжеліка Миколаївна
Демченко, Наталія Іванівна
Чубата, Тетяна
Keywords: інноваційні педагогічні технології
освітня діяльність
викладач вищого технічного закладу освіти
інноваційні моделі університетської освіти
innovative pedagogical technologies
educational activities
teacher of higher technical educational institution
innovative models of university education
инновационные педагогические технологии
образовательная деятельность
преподаватель высшего технического учебного заведения
инновационные модели университетского образования
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Програма зорієнтована на опанування інноваційних педагогічних технологій, які забезпечать формування системи компетентностей, необхідних здобувачам другого освітнього рівня для кваліфікованої науково-педагогічної, педагогічної та управлінської діяльності. Програма спрямована на підготовку до роботи за такими видами професійної діяльності: освітня (науково- педагогічний і педагогічний працівник закладів вищої освіти, підготовки і перепідготовки кадрів); науково-дослідницька (науковий співробітник у різних типах науково-дослідних та освітніх установ), організаційно-управлінська (менеджер у сфері освіти).
The program is focused on mastering innovative pedagogical technologies that will ensure the formation of a system of competencies needed by applicants for the second level of education for qualified scientific and pedagogical, pedagogical and managerial activities. The program is aimed at preparing for work in the following types of professional activities: educational (scientific, pedagogical and pedagogical employee of higher education, training and retraining); research (researcher in various types of research and educational institutions), organizational and managerial (manager in the field of education).
Программа ориентирована на овладение инновационных педагогических технологий, которые обеспечат формирование системы компетенций, необходимых соискателям второго образовательного уровня для квалифицированной научно-педагогической, педагогической и управленческой деятельности. Программа направлена ​​на подготовку к работе по следующим видам профессиональной деятельности: образовательная (научно педагогический и педагогический работник учреждений высшего образования, подготовки и переподготовки кадров); научно-исследовательская (научный сотрудник в различных типах научно-исследовательских и образовательных учреждений), организационно-управленческая (менеджер в сфере образования).
Description: Освітньо-професійна програма «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка», освітня кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44588
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП_011_Магістр_2020.pdfОсвітньо-професійна програма49.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.