Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44592
Title: Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детерміната якості професійної підготовки студентів
Other Titles: Aviation University: the educational environment of the university as a determinant of the quality of professional training of students
Авиационный ВУЗ: образовательная среда университета как детерминатив качества профессиональной подготовки студентов
Authors: Барановська, Лілія Володимирівна
Baranovska, Liliia
Барановская, Лилия Владимировна
Keywords: цивільна авіація
авіаційний ВНЗ
освітнє середовище
якість професійної підготовки
civil aviation
aviation university
educational environment
quality of professional training
гражданская авиация
авиационное высшее учебное учреждение
образовательная среда
качество профессиональной подготовки
Issue Date: 2017
Publisher: Льотна академія Національного авіаційного університету
Citation: Барановська, Л.В. Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детерміната якості професійної підготовки студентів / Л.В. Барановська // Вісник Льотної академії: Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Кропивницький, 2017. – С. 18-24
Abstract: У статті проаналізовано значення освітнього середовища авіаційного вищого навчального закладу для підвищення якості підготовки фахівців. Описано спеціальності, за якими готуються фахівці в авіаційному ВНЗ. Вони віднесені до групи ризикованих професій. Запропоновано визначення поняття «освітнє середовище ВНЗ» та описано компоненти його структури. Відповідно до цієї структури з використанням Статуту авіаційного ВНЗ проаналізовано складові освітнього середовища, які позитивно впливають на якість професійної підготовки студентів.
The article analyzes the importance of the educational environment of aviation higher education institution to improve the quality of training. Describes the specialties for which specialists are trained in aviation universities. They belong to the group of risky professions. The definition of the concept "educational environment of the university" is proposed and the components of its structure are described. In accordance with this structure, using the Charter of the Aviation University, the components of the educational environment that positively affect the quality of professional training of students are analyzed.
В статье проанализировано значение образовательной среды авиационного высшего учебного заведения для повышения качества подготовки специалистов. Описаны специальности, по которым готовятся студенты авиационного вуза. Они отнесены к профессиям группы риска. Предложено определение понятия «образовательная середа вуза», описаны компоненты ее структуры. В соответствии с этой структурой и с использованием Устава авиационного высшего учебного учреждения проанализированы составляющие образовательной среды, которые позитивно влияют на качество профессиональной подготовки студентов
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44592
Appears in Collections:Наукові статті кафедри педагогіки та психології професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.