Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45013
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Мультимедійні технології в інформаційній діяльності»
Other Titles: Учебно методический комплекс по дисциплине «Мультимедийные технологии в информационной деятельности»
Educational and methodical complex on the subject "Multimedia technologies in information activities"
Authors: Бобарчук, Олександр Антонович
Keywords: мультимедіа
технології
multimedia
мультимедиа
технологии
technology
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі видавництва і поліграфії. Метою викладання навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в інформаційній діяльності» є ознайомлення з підходами опрацювання, перетворення та мультимедійного пред-ставлення інформації у різних сферах діяльності.. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування розуміння історичних та те-оретичних фундаментальних основ мультимедійних технологій у видавництві, поліграфії та інформаційній діяльності людини, держави та суспільства, дизайну загалом, та у сфері спеціалі-зації; обізнаність стосовно місця видавництва та поліграфії у соціальному, культурно-му/мистецькому, політичному, екологічному, економічному та етичному контекстах; обізна-ність про загальний зміст та принципи дизайну та технологій видавництва і поліграфії.
The discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of publishing and printing. The purpose of teaching the discipline "Multimedia technologies in information activities" is to get acquainted with the approaches to processing, transformation and multimedia presentation of information in various fields. The objectives of the discipline are: to form an understanding of the historical and theoretical foundations of multimedia technologies in publishing, printing and information activities of man, state and society, design in general, and in the field of specialization; awareness of the place of publishing and printing in social, cultural / artistic, political, environmental, economic and ethical contexts; awareness of the general content and principles of design and technology of publishing and printing.
Дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области издательства и полиграфии. Целью преподавания учебной дисциплины «Мультимедийные технологии в информационной деятельности» является ознакомление с подходами обработки, преобразования и мультимедийного пред-отношение информации в различных сферах деятельности .. Задачами изучения учебной дисциплины являются: формирование понимания исторических и то-оретичних фундаментальных основ мультимедийных технологий в издательстве, полиграфии и информационной деятельности человека, государства и общества, дизайна вообще, и в сфере специали-зации; Работа относительно места издательства и полиграфии в социальном, культурно-м / художественном, политическом, экологическом, экономическом и нравственном контекстах; обизна ность об общем содержании и принципы дизайна и технологий издательства и полиграфии.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45013
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП МТвІД 186_19(д.(стн)заоч.)2к.pdfРобоча навчальна програма669.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.