Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45110
Title: Logisics supply chain managment of enteprise
Other Titles: Управління ланцюгом постачання на підприємстві
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Мудрик, Вікторія
Shevchenko, Yuliya
Mudryk, Viktoriia
Keywords: ланцюг постачання
обслуговування
технологія
ефективність
логістика
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Shevchenko Y., Mudryk V. Logisics supply chain managment of enteprise. Innovation Technologies: Materials of Science and Technology. conf. students, postgraduates, doctoral students and young students / under the editorship of PV Gorinov, KO Babikova, LM Melnichuk; INTL NAU (Kiev, 25-26 November 2020). Kiev, 2020.422 p. : Materials of Science.-Tech. conf. students, postgraduates, doctoral students and young students, Kiev, 25–26 November 2020. Kiev, 2020. P. 361—365.
Abstract: Growing customer requirements and needs, progressive globalization and increasing pressure from market rivals are pushing modern businesses to integrate into supply chains. This solution leads to greater specialization as a result of the division of tasks between the individual members of the chain, reduced operating costs, risk sharing, benefits and information related to the actions taken, as well as the integration of actions and effective cooperation in order to better serve the end customer and gain a competitive advantage. The formation of a market economy in Ukraine, the search for and improvement of new forms of management determine the urgency of the problem of increasing the competitiveness of enterprise products. A significant role in increasing competitiveness is played by the ability to respond quickly to customer needs, which is possible with clear management of supply chains. Supply chain management is one of the central and important areas of research due to its impact on modern competition between firms in the global economy. To assist managers, the concept of supply chain management has been adopted by many business leaders as an important tool in the development, planning and control of networks of facilities and tasks that are part of many elements of supply chains. Therefore, the analysis of the advantages and adaptation of this concept for modern market conditions in Ukraine is extremely important and promising. Thus, in order to increase the efficiency of the production process, it is necessary to accurately identify possible ways to develop supply chain management in the enterprise.
Зростання вимог і потреб споживачів, прогресивна глобалізація та посилення тиску з боку ринкових суперників штовхає сучасний бізнес до інтеграції в ланцюги поставок. Це рішення призводить до більшої спеціалізації в результаті розподіл завдань між окремими членами ланцюга, скорочена операційна витрати, розподіл ризику, вигоди та інформація, пов'язана з вжитими діями, а також інтеграція дій та ефективна співпраця з метою кращого досягнення мети замовника та отримати конкурентну перевагу. Формування ринкової економіки в Україні, пошук і Удосконалення нових форм господарювання визначає актуальність проблеми Росії підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. Значна роль у збільшенні конкурентоспроможність відіграє здатність швидко реагувати на потреби споживачів, які можливо за чіткого управління ланцюгами поставок. Управління ланцюгами поставок є одним із центральних і важливих напрямків досліджень через його вплив на сучасну конкуренцію між фірмами у світовій економіці. До допомагаючи менеджерам, концепція управління ланцюгами поставок була прийнята багатьма керівники підприємств як важливий інструмент у розробці, плануванні та контролі над Росією мережі об'єктів та завдань, що входять до складу багатьох елементів ланцюгів поставок. Тому проводиться аналіз переваг та адаптація цієї концепції до сучасної ринкові умови в Україні надзвичайно важливі та перспективні. Таким чином, щоб підвищення ефективності виробничого процесу, необхідно точно визначити можливі шляхи розвитку управління ланцюгами поставок на підприємстві.
Description: Інноваційні технології: Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених / за заг. ред. Горінова П. В., Бабікової К. О., Мельничук Л. М. ; ІНТЛ НАУ (м. Київ, 25-26 листоп. 2020 р.). Київ, 2020. 422 с. - с.361-365
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45110
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF ENTERPRISE.pdfматеріали конференції3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.