Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45154
Title: Методи та засоби проектування веб-сайту інтернет магазину мобільної техніки
Other Titles: Methods and means of designing a website for an online store of mobile equipment
Методы и средства проектирования веб-сайта интернет магазина мобильной техники
Authors: Волкова, Олександра Сергійовича
Keywords: проектування
веб-сайт
designing
website
проектирование
сайт
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розробка інтернет магазину є пріоритетним напрямком для більшості компаній, що здійснюють реалізацію товарів повсякденного вжитку. Всі великі мережі мобільної і побутової техніки мають свої сайти, це говорить про те що наявність сайту є невід'ємною частиною ведення бізнесу сьогодні. Сайти мають специфічну архітектуру і функціонал відповідно до їх категорії, і ніша інтернет магазинів не виключення. Подібні сайти мають містити такий функціонал: сортування за певними полями (ціна, популярність і т.п.); фільтрація за характеристиками та назвою; можливість додавати обрані елементі к кошик і роботи одне замовлення. Цей функціонал є на більшості подібних сайтів і тому це фактично стандарт. Ці функцій допомагають користувачам значно простіше шукати потрібний їм товар і відповідно чим кращий юзабіліті тим більша конверсія для власника.
The development of an online store is a priority for most companies that sell everyday goods. All large networks of mobile and home appliances have their own sites, which means that having a website is an integral part of doing business today. Sites have a specific architecture and functionality according to their category, and niche online stores are no exception. Such sites should contain the following functionality: sorting by specific fields (price, popularity, etc.); filtering by characteristics and name; the ability to add selected items to the cart and work one order. This functionality is available on most similar sites and therefore it is actually standard. These features help users find it much easier to find the product they need and, accordingly, the better the usability, the greater the conversion for the owner.
Разработка интернет магазина является приоритетным направлением для большинства компаний, осуществляющих реализацию товаров повседневного спроса. Все крупные сети мобильной и бытовой техники имеют свои сайты, это говорит о том, что наличие сайта является неотъемлемой частью ведения бизнеса сегодня. Сайты имеют специфическую архитектуру и функционал в соответствии с их категории, и ниша интернет магазинов не исключение. Подобные сайты должны содержать такой функционал: сортировка по определенным полям (цена, популярность и т.п.); фильтрация по характеристикам и названием; возможность добавлять избранные элементе к корзину и работы один заказ. Этот функционал есть на большинстве подобных сайтов и это фактически стандарт. Эти функции помогают пользователям значительно проще искать нужный им товар и соответственно чем лучше юзабилити тем больше конверсия для владельца.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ. Керівник проекту: доцент, к. п. н. Денисенко Світлана Миколаївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45154
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Волков О.С.pdfДипломна робота9.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.