Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45155
Title: Методи та засоби розробки web-сайту інтернет-магазину
Other Titles: Methods and tools for developing an online store web-site
Методы и средства разработки web-сайта интернет-магазина
Authors: Морозюк, Марія Василівна
Keywords: інтерфейс
дипломна робота
interface
интерфейс
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Технології не стоять на місці, кожна галузь знань постійно покращується, все більше стає поширеним купівля будь-яких товарів в інтернет-магазинах, багато компаній прагнуть перевести бізнес в онлайн. Але серед великої кількості веб-ресурсів знайти дійсно зручну платформу стає все більш важче. Крім того, на сьогоднішній день дуже важко знайти спеціаліста, який би зміг підтримувати створений веб-ресурс, якщо він написаний на будь-якій мові програмування. Сучасні засоби створення веб-сайтів дають можливість створювати інтернет-магазини за допомогою CMS – системи управління контентом, яка дозволяє змінювати, додавати, видаляти інформацію на сайті без залучення розробників та без необхідності знань програмування.
Technology does not stand still, every field of knowledge is constantly improving, it is becoming more common to buy any goods in online stores, many companies seek to translate business online. But among the large number of web resources, finding a really convenient platform is becoming increasingly difficult. In addition, today it is very difficult to find a specialist who could support the created web resource, if it is written in any programming language. Modern tools for creating websites allow you to create online stores using CMS - a content management system that allows you to change, add, delete information on the site without the involvement of developers and without the need for programming knowledge.
Технологии не стоят на месте, каждая отрасль знаний постоянно улучшается, все больше становится распространенным покупка любых товаров в интернет-магазинах, многие компании стремятся перевести бизнес в онлайн. Но среди большого количества веб-ресурсов найти действительно удобную платформу становится все более труднее. Кроме того, на сегодняшний день очень трудно найти специалиста, который бы смог поддерживать созданный веб-ресурс, если он написан на любом языке программирования. Современные средства создания веб-сайтов дают возможность создавать интернет-магазины с помощью CMS - системы управления контентом, которая позволяет изменять, добавлять, удалять информацию на сайте без привлечения разработчиков и без необходимости знаний программирования.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: к.п.н., доцент. Шибицька Наталя Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45155
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Морозюк(Поцілуйко)М.В.pdfДипломна робота6.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.