Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45157
Title: Методи забезпечення мультимедійними засобами комунікативної функції діяльності музейних структур
Other Titles: Methods of providing multimedia means of communicative function of museum structures
Методы обеспечения мультимедийными средствами коммуникативной функции деятельности музейных структур
Authors: Недза, Анатолій Володимирович
Keywords: мультимедійні засоби
дипломна робота
multimedia tools
мультимедийные средства
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Музейна сфера є однією з найбільш важливих областей соціокультурного життя сучасного суспільства, яка переживає серйозні трансформації. Поряд з виконавським мистецтвом, галерейним бізнесом, модою, ремеслами, видавничою справою та іншими традиційними культурними інститутами, музеї стали інтелектуальною складовою творчих індустрій. Творчі індустрії є інноваційним сектором постіндустріальної економіки, в основі якої лежить нова концепція соціального і економічного розвитку, яка розглядає культурні ресурси та творчість найважливішим сировинним ресурсом і найціннішим економічним продуктом [1].
The museum sphere is one of the most important areas of socio-cultural life of modern society, which is undergoing major transformations. Along with the performing arts, gallery business, fashion, crafts, publishing and other traditional cultural institutions, museums have become an intellectual component of the creative industries. Creative industries are an innovative sector of the post-industrial economy, which is based on a new concept of social and economic development, which considers cultural resources and creativity as the most important raw material and the most valuable economic product [1].
Музейная сфера является одной из наиболее важных областей социокультурной жизни современного общества, переживает серьезные трансформации. Наряду с исполнительским искусством, галерейным бизнесом, модой, ремеслами, издательским делом и другими традиционными культурными институтами, музеи стали интеллектуальной составляющей творческих индустрий. Творческие индустрии является инновационным сектором постиндустриальной экономики, в основе которой лежит новая концепция социального и экономического развития, рассматривает культурные ресурсы и творчество важнейшим сырьевым ресурсом и самым ценным экономическим продуктом [1].
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: :профессор Мелешко Микола Андрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45157
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Недза А.В.pdfДипломна робота3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.