Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45158
Title: Методи та засоби створення сайту-візитівки соціального проєкту
Other Titles: Methods and means of creating a business card site-social project
Методы и средства создания сайта-визитки социального проекту
Authors: Омельченко, Оксана Миколаївна
Keywords: сайт-проєкт
дипломна робота
project site
сайт-проект
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Abstract: Соціальне проєктування ‒ це науково-практична діяльність, націлена на діагностику актуальних і перспективних соціальних проблем, вироблення ресурсно-забезпечених оптимальних варіантів їх вирішення. Це конструювання індивідом, групою чи організацією дії, спрямованої на досягнення соціально значущої мети, яка є локалізованою за місцем, часом і ресурсами. Сутність соціального проєктування полягає в конструюванні бажаних станів майбутнього.
Social design is a scientific and practical activity aimed at diagnosing current and future social problems, developing resource-provided optimal options for their solution. It is the construction by an individual, group, or organization of an action aimed at achieving a socially significant goal that is localized in place, time, and resources. The essence of social design is to construct the desired states of the future.
Социальное проектирование - это научно-практическая деятельность, нацеленная на диагностику актуальных и перспективных социальных проблем, выработки ресурсно-обеспеченных оптимальных вариантов их решения. Это конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели, которая является локализованной по месту, времени и ресурсов. Сущность социального проектирования заключается в конструировании желаемых состояний будущего.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: к.пед.н. Денисенко Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45158
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Омельченко О.М.pdfДипломна робота8.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.