Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45159
Title: Оптимізація вибору засобів комп’ютерних мереж передачі мультимедійного трафіка
Other Titles: Optimize the choice of means of computer networks for the transmission of multimedia traffic
Оптимизация выбора средств компьютерных сетей передачи мультимедийного трафика
Authors: Супрун, Руслан Віталійович
Keywords: ортимізація
orthymization
оптимизация
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Характерною тенденцією сучасного етапу розвитку комп'ютерних мереж є принципова зміна структури переданого трафіку. Аналіз статистики агрегованого трафіку більшості мереж доступу в Інтернет явно показує високу частку в ньому аудіо- і відео- потоків даних. Можна точно стверджувати, що трафік мереж доступу в Інтернет, а також мереж великих підприємств, став мультимедійним. При цьому постійно розробляються і впроваджуються нові алгоритми, протоколи і технології, які в певній мірі покращують якість передачі трафіку реального часу в IP-мережах. Наслідком цього є істотне ускладнення архітектури мереж TCP / IP, які тепер характеризується не просто як мережі передачі даних, а як мультисервісні.
A characteristic trend of the current stage of development of computer networks is a fundamental change in the structure of transmitted traffic. Analysis of statistics of aggregate traffic of most Internet access networks clearly shows a high share of audio and video data streams. It is safe to say that the traffic of Internet access networks, as well as large enterprise networks, has become multimedia. At the same time, new algorithms, protocols and technologies are constantly being developed and implemented, which to some extent improve the quality of real-time traffic transmission in IP networks. The consequence is a significant complication of the architecture of TCP / IP networks, which are now characterized not just as data networks, but as multiservice.
Характерной тенденцией современного этапа развития компьютерных сетей является принципиальное изменение структуры передаваемого трафика. Анализ статистики агрегированного трафика большинства сетей доступа в Интернет явно показывает высокую долю в нем аудио- и видео- потоков данных. Можно точно утверждать, что трафик сетей доступа в Интернет, а также сетей крупных предприятий, стал мультимедийным. При этом постоянно разрабатываются и внедряются новые алгоритмы, протоколы и технологии, которые в определенной степени улучшают качество передачи трафика реального времени в IP-сетях. Следствием этого является существенное усложнение архитектуры сетей TCP / IP, которые теперь характеризуется не просто как сети передачи данных, а как мультисервисные.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од,"Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: профессор Мелешко Микола Андрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45159
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Супрун Р.В.pdfДипломна робота2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.