Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45174
Title: Технологія створення інформаційного веб-порталу "Середня загальноосвітня школа №174 м. Київ"
Other Titles: Технология создания информационного веб-портала "Средняя общеобразовательная школа №174 г.. Киев"
Technology of creating an information web portal "Secondary school №174 Kyiv"
Authors: Грищенко, Анатолій Миколайович
Keywords: веб-портал
web portal
веб-портал
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Процеси суспільного розвитку призводять до поступової зміни індустріального суспільства інформаційним. Інформаційні технології набувають все більшої актуальності та впливу на суспільний розвиток, процеси інформатизації зачіпають всі сфери діяльності людини. В умовах коли еволюція інформаційних технологій є чинником, що впливає на зміни в просторі освіти, інформація стає одним з основних стратегічних ресурсів, а інформаційні технології – інструментом, з допомогою якого цей ресурс використовується. Тому, модернізація організації навчального процесу за допомогою створення і супроводження інформаційного веб-порталу, завдання, яке стоїть перед багатьма закладами освіти.
The processes of social development lead to a gradual change of industrial society to information. Information technologies are becoming increasingly relevant and influential in social development, informatization processes affect all areas of human activity. In an environment where the evolution of information technology is a factor influencing changes in the educational space, information becomes one of the main strategic resources, and information technology - a tool through which this resource is used. Therefore, the modernization of the organization of the educational process through the creation and maintenance of an information web portal, a task facing many educational institutions.
Процессы общественного развития приводят к постепенному изменению индустриального общества информационным. Информационные технологии приобретают все большую актуальность и влияния на общественное развитие, процессы информатизации затрагивают все сферы деятельности человека. В условиях, когда эволюция информационных технологий является фактором, влияющим на изменения в пространстве образования, информация становится одним из основных стратегических ресурсов, а информационные технологии - инструмент, с помощью которого этот ресурс используется. Поэтому, модернизация организации учебного процесса посредством создания и сопровождения информационного веб-портала, задача, которая стоит перед многими учебными заведениями.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент Гальченко Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45174
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Грищенко А.М.pdfДипломна робота6.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.