Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45393
Title: Automatized system of autonomous power supply of smart house of increased reliability
Other Titles: Автоматизована система автономного енергозабезпечення розумного дому підвищеної надійності
Authors: Позивайло, Максим Віталійович
Keywords: дипломна робота
комбінована система живлення
поновлювані джерела
система управління
розумний будинок
моніторинг та управління електричними приладами
розумні розетки
bluetooth з низьким енергоспоживанням
combined power supply system
renewable sources
control system
smart home
monitoring and control of electrical appliances
smart sockets
bluetooth low energy
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: National aviation university
Citation: Pozyvailo M. V. Automatized system of autonomous power supply of smart house of increased reliability. -Kyiv, National aviation university. - 2020, 105 p.
Abstract: The purpose of the diploma is to develop scientific and technical prerequisites for the construction of autonomous energy sources of the power supply system with specified functional properties, taking into account the nature of power supply and patterns of reliability and cost characteristics to increase reliability and efficiency of autonomous power supply. Improving the energy efficiency of autonomous power supply systems using renewable energy sources. This goal requires the following tasks: - to analyze the existing structures for the construction of autonomous power supply systems, the peculiarities of their operation and the relationship with the centralized power supply system; - to prove the possibility of practical application of the operation of a combined autonomous power supply system for energy efficiency assessment using renewable energy generating units; - to offer a variant of the optimized structure of the autonomous power supply system, which increases the energy efficiency of its operation and provides a reliable power supply to consumer groups. - substantiate the technical and economic aspects of the introduction of autonomous power supply systems for consumer groups. The object of study is the automated power supply system "Smart Home". The subject of the study is to determine the relationship between the energy supply system and the smart home system. Methodological principles are based on modern methods of modeling and programming of microprocessors.
Метою диплома є розробка науково-технічних передумов побудови автономних джерел енергії системи електропостачання із заданими функціональними властивостями враховуючи характер електропостачання і закономірності надійнісно-вартісних характеристик для підвищення надійності та ефективності автономного електропостачання. Підвищення енергетичної ефективності автономних систем електропостачання за умови використання відновлюваних джерел енергії. Поставлена мета вимагає розв’язання таких задач: -провести аналіз існуючих структур побудови автономних систем електропостачання, особливостей їх функціонування та взаємозв’язку з системою централізованого електропостачання; - довести можливість практичного застосування щодо функціонування комбінованої автономної системи електропостачання для оцінки енергоефективності з використанням генеруючих установок ВДЕ; - запропонувати варіант оптимізованої структури автономної системи електропостачання, що підвищує енергетичну ефективність її функціонування і забезпечує надійне електропостачання груп споживачів. - обґрунтувати техніко-економічні аспекти впровадження автономних систем електропостачання груп споживачів. Об'єктом дослідження є автоматизована система енергозабезпечення «Розумний будинок». Предметом дослідження є визначення взаємозв'язку між системою енергозабезпечення і системою розумного дому. Методологічні засади базуються на сучасних методах моделювання та програмування мікропроцесорів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії НАУ".Керівник дипломної роботи: к.т.н., доц., професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Сергеєв Ігор Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45393
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Позивайло.pdfДиплом з пояснювальною запискою2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.