Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45394
Title: Subsystem of decision making on the basis of fuzzy neural network
Other Titles: Підсистема прийняття рішень на базі нечітких нейронних мереж
Authors: Конюшенко, Роман Сергійович
Keywords: дипломна робота
нейронна мережа
нечітка мережа
ансамблі нейронних мереж
бустінг
бегінг
neural network
fuzzy network
neural network ensembles
boosting
beging
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: National aviation university
Citation: Koniushenko R.S. Subsystem of decision making on the basis of fuzzy neural network. - Kyiv, National aviation university. - 2020, 119 p.
Abstract: The purpose of scientific work: development of a subsystem for decision-making on the basis of fuzzy neural networks, improvement of existing algorithms. The thesis considers theoretical and software part of the development of the decision-making subsystem for solving the classification problem. The author substantiates the relevance of using fuzzy neural networks to solve the problem of classification, analyzes the existing topologies of fuzzy neural networks and fuzzy classifiers, basic algorithms to improve results and combine them into a single structure, identified their shortcomings and proposed a solution to eliminate them An optimization and improvement algorithm for solving the classification problem based on the creation of an ensemble of fuzzy neural networks, namely, a fuzzy TSK classifier, is proposed. This software architecture allows you to create a neural classifier that improves the results of an existing solution. And expands the range of calculations performed to classify the input data.
Мета наукової роботи: розробка підсистеми для прийняття рішень на базі нечітких нейронних мереж, покращення існуючих алгоритмів. В дипломній роботі розглядається теоретична та програмна частина розробки підсистеми прийняття рішень для розв’язання задачі класифікації. Автором обґрунтовано актуальність використання нечітких нейронних мереж для вирішення задачі класифікації, проведено аналіз існуючих топологій нечітких нейронних мереж та нечітких класифікаторів, основних алгоритмів для покращення результатів та поєднання їх в єдину структуру, виявлено їх недоліки та запропоноване рішення, що дозволяє їх усунути Запропоновано алгоритм оптимізації та покращення для вирішення задачі класифікації на основі створення ансамблю з нечітких нейронних мереж а саме, нечіткого класифікатора TSK. Дана програмна архітектура дозволяє створити нейронний класифікатор який покращує результати уже існуючого рішення. Та розширює спектр виконуваних обчислювань для класифікації вхідних даних.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії НАУ".Керівник дипломної роботи: д.т.н., проф., завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Синєглазов Віктор Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45394
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Конюшенко.pdfДиплом з пояснювальною запискою6.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.