Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45395
Title: Autonomous hybrid power plant for stockroom
Other Titles: Автономна гібридна енергетична система для складського приміщення
Authors: Краснікова, Катерина Сергіївна
Keywords: дипломна робота
альтернативна енергія
сонячні панелі
біогазова установка
склад запасних деталей
аеродром «ніжин»
розрахунок енерговитрат
розрахунок ємності акумулятора
pvsyst
alternative energy
solar panels
biogas plant
spare parts warehouse
«nizhyn» airfield
energy consumption calculation
battery capacity calculation
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: National aviation university
Citation: Krasnikova K.S. Autonomous hybrid power plant for stockroom. - Kyiv, National aviation university. - 2020, 115 p.
Abstract: Alternative energy is a set of promising methods of obtaining, transmitting and using energy that are not as widespread as traditional ones, but are of interest because of the profitability of their use with, as a rule, a low risk of causing harm to the environment. In order for humanity to exist and develop rapidly, it is necessary to constantly improve the ways of obtaining energy. The search for new sources of energy and the development of alternative ways of obtaining energy is the main priority task of mankind in the new Millennium. Energy is the basis of all processes in all sectors of the national economy, the main condition for creating material benefits and improving people's living standards. Today, energy is the most important driving force of global economic progress, and the well-being of billions of people on the planet directly depends on its state. The steady increase in the number of people leads to an increase in energy consumption. And if we don't develop alternative energy, it can lead to an energy crisis. Traditional energy sources — oil, gas, coal, firewood — will eventually run out. According to some estimates, this will happen in the coming decades. The problem of switching from traditional hydrocarbon energy sources — wood, coal, oil, and gas — is becoming more urgent every year. And it's not just that traditional sources are being depleted, although this aspect of the problem is also important. In addition to the prospect of depletion of traditional sources, there is also an environmental problem, since the burning of hydrocarbon fuels leads to harmful emissions into the atmosphere, worsening the human habitat, creating environmental problems.
Альтернативна енергія - це сукупність перспективних методів отримання, передачі та використання енергії, які не настільки широко розповсюджені, як традиційні, але представляють інтерес через вигідність їх використання з, як правило, низьким ризиком заподіяння шкоди довкіллю . Для того, щоб людство існувало і швидко розвивалося, необхідно постійно вдосконалювати способи отримання енергії. Пошук нових джерел енергії та розробка альтернативних способів отримання енергії є головним пріоритетним завданням людства в новому тисячолітті. Енергетика є основою всіх процесів у всіх галузях народного господарства, головною умовою створення матеріальних благ та підвищення рівня життя людей. Сьогодні енергетика є найважливішою рушійною силою світового економічного прогресу, і добробут мільярдів людей на планеті безпосередньо залежить від її стану. Постійне збільшення кількості людей призводить до збільшення споживання енергії. І якщо ми не будемо розвивати альтернативну енергетику, це може призвести до енергетичної кризи. Традиційні джерела енергії - нафта, газ, вугілля, дрова - з часом закінчаться. За деякими оцінками, це станеться в найближчі десятиліття. Проблема переходу від традиційних вуглеводневих джерел енергії - деревини, вугілля, нафти та газу - з кожним роком стає все більш актуальною. І справа не лише в тому, що традиційні джерела вичерпуються, хоча цей аспект проблеми також важливий. Окрім перспективи вичерпання традиційних джерел, існує ще й екологічна проблема, оскільки спалення вуглеводневого палива призводить до шкідливих викидів в атмосферу, погіршення середовища проживання людини, створення екологічних проблем.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії НАУ".Керівник дипломної роботи: к.т.н., доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45395
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Краснікова.pdfДиплом з пояснювальною запискою4.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.