Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45553
Title: Організація і методика обліку та контролю руху основних засобів аналіз їх ефективного використання на авіаційному підприємстві
Authors: Гудима, Влада Юріївна
Keywords: облік
аналіз
дипломна робота
Issue Date: 2020
Abstract: Щоб забезпечити підприємству безперебійну та ефективну роботу воно повинно володіти основними засобами в необхідній кількості та асортименті. Тому через достовірність, своєчасність та об’єктивність відображення в бухгалтерському обліку та звітності руху основних засобів залежить фінансовий стан підприємства. Бухгалтерський облік повинен в повній мірі забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами основних засобів, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Від точності та раціональності ведення обліку основних засобів залежить подальший процес оновлення, відтворення, поповнення та в результаті – забезпеченість підприємства конкурентоспроможними та сучасними засобами праці. Тому в свою чергу зростає роль та значення обліку як важливої функції управлення підприємством. На сьогодні, підприємства авіаційної галузі потребують деякого реформування структури управління господарською діяльністю. Оптимізація основних засобів – один із найважливіших напрямків виходу авіаційних підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку і аналізу основних засобів, обґрунтувати його методологію в системі управління. Адже в ринкових відносинах у вигіднішому положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення (в тому числі й щодо оптимізації основних засобів), швидше адаптуватися до змін кон`юнктури. Тому актуальність ведення обліку основних засобів на авіаційних підприємствах потребує більш детального дослідження. Вагомий внесок у визначення організаційних і методичних аспектів обліку, аналізу та аудиту основних засобів зробили провідні вітчизняні науковці, як Бутинець Ф.Ф., Леонова Л.О., Загородній А.Г., Марценюк В.С., Сопко В.В., Щирська О.В., Панасенко А.П. та ін. Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць, надалі залишаються дискусійними теоретичні положення і важливі питання обліку основних засобів, що потребують вдосконалення. Практична вагомість обліку, аналізу та аудиту основних засобів, недостатній рівень дослідження та дискусійність багатьох теоретичних положень потребує їх подальшого удосконалення. Недостатні теоретичне обґрунтування та практичне вдосконалення обліку основних засобів на підприємствах авіаційної галузі, консервативне аналітичне забезпечення не дозволяють у повній мірі використовувати дані обліку для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Ці обставини зумовили вибір теми кваліфікаційної роботи, мету і завдання наукового дослідження. Мета кваліфікаційної роботи – на підставі опрацювання теоретико-практичних засад обліку, аналізу та аудиту сформовано комплексне уявлення про стан і перспективи використання основних засобів авіаційного підприємства.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. професор Кратт Олег Адольфович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45553
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Гудима В.Ю.__.pdfДипломна робота9.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.