Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45560
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту витрат авіаційного підприємства
Authors: Гайдук, Оксана Євгеніївна
Keywords: баланс
витрати
методи оцінки
класифікація
план аудиту
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розвиток ринкових відносин, упровадження різноманітних форм власності визначають нові вимоги до бухгалтерського обліку як до способу аналізу і контролю за веденням господарської діяльності підприємства. Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами. Ураховуючи те, що витрати відіграють важливу роль у виробничому процесі авіаційних підприємств, то головним завданням є визначення забезпеченості підприємства різними видами ресурсів, що у процесі господарської діяльності перетворюються у витрати та пошук резервів раціонального їх використання. Важливою передумовою успішного здійснення виробничого процесу, як основної ланки діяльності авіаційного підприємства, виступає раціональна оганізація і методика обліку аналізу та аудиту витрат підприємства, спрямована на їх оптимізацію, що є актуальним напрямком дослідження. Проблеми теоретичних і методичних підходів щодо обліку, аналізу та аудиту витрат у галузях економіки досліджували провідні вчені, зокрема Авдєєва В. Ю., Бутинець Ф. Ф., Грищенко О. В., Гуцаленко Л. В., Нападовська Л. В., Лебедзевич Я. В., Поліщук В. М., Петренко Н. І., Свідерський Є. І. та інші. Однак, слід визнати, що розуміння сутності обліку, аналізу та аудиту витрат в системі управління авіаційним підприємством у ринкових умовах господарювання потребують предметного дослідження. Гіпотезою дослідження слугує припущення, що раціональна організація та методика обліку, аналізу та аудиту витрат сприяє підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності авіаційного підприємства. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ і наданні практичних рекомендацій та визначенні методик, що сприятиме удосконаленню організаційного процесу щодо обліку, аналізу та аудиту витрат авіаційного підприємства.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: д.е.н. доцент Овсюк Ніна Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45560
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Гайдук О.Є.__.pdfДиплома робота16.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.