Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45562
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту безготівкових розрахунків авіаційного підприємства
Keywords: аналіз
аудит
безготівкові розрахунки
грошові потоки
бухгалтерський облік
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У процесі ведення господарської діяльності будь-якому підприємству необхідні фінансові ресурси, які є основною складовою здійснення економічних відносин з контрагентами. Реалізація таких відносин здійснюється у формі розрахункових операцій. Грошові розрахунки можуть проводитися як в готівковій, так і в безготівковій формі. На сьогоднішній день більшість підприємств надають перевагу безготівковим розрахункам, за допомогою яких можна: - значно зменшити суспільні витрати обігу, адже відпадає необхідність у друкуванні, транспортуванні і зберіганні грошових знаків; - покращити економічний стан суб’єктів грошового обігу, адже прискорюється обіг їх коштів та забезпечується їх тісний зв’язок з банками і грошовим ринком у цілому; - зменшити можливість відмивання грошей, хабарництва, ухилення від сплати податків; - здійснювати контроль за дотриманням платіжної і договірної дисципліни. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного і відособленого об'єкта економічних відносин, а відповідно й окремого предмета дослідження економічної науки. Питаннями обліку, аналізу та аудиту операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками, займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Блейк Д., Бріхмен Є., Верига Ю.А., Головко В.І., Дем’яненко М.Я., Дерій В.А., Жиглей І.В., Задорожний З.В., Кірейцев Г.Г., Левченко З.М., Лучко М.Р., Мазаракі А.А., Мних Є.В., Поддєрьогін А.М., Соколов Я.В., Пушкар М.С., Швець В.Г., Шевчук О.В. та інші. Однак, постійні зміни в законодавстві та розвиток інформаційних технологій, сприяють виникненню нових проблемних аспектів в обліку, аналізі та аудиті безготівкових розрахунків, які потребують дослідження. Це зумовлює актуальність теми даної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення теоретичних і методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту безготівкових розрахунків.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Попович Оксана Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45562
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Маткiвська_Т.Я_.pdfДипломна робота12.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.