Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45564
Title: Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з оплати праці і аналізу використання трудових ресурсів на авіаційних підприємствах
Authors: Сердюкова, Богдана Миколаївна
Keywords: заробітна плата
трудові ресурси
аналіз
нарахування
автоматизація
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Під час діяльності підприємства його власники повинні отримувати обгрунтовану, економічну і правдиву інформацію про стан підприємства для проведення подальшого ефективного управління. Це також стосується обліку розрахунків з оплати праці та проведення аналізу стану трудових ресурсів. Актуальність теми полягає у тому, що із відомих на сьогодні факторів виробництва основним найчастіше виступає праця, яка потребує найбільше затрат. Економічні зміни, які здійснюються в Україні впродовж останніх років, направленні на реформування господарського механізму, тотожного ринковій економіці. Виробництво кожної галузі залежне від таких факторів як кадри, праця та її оплата. В цілому на ефективність виробництва впливають кваліфікація робітників та їх використання, від чого залежить обсяг і темпи виробництва продукції. Використання трудових ресурсів впливає на зміну показників продуктивності праці. Продуктивність праці зростає під впливом системи оплати праці, тому що вона стимулює ріст кваліфікації праці, підвищує технічний рівень виконаної роботи. Все залежить від кваліфікації працівників, їхнього бажання працювати. Причиною, яка приводить робітника на його робоче місце, стимулює його працю є заробітна плата. Таким чином, дослідження обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці на авіаційному підприємстві є актуальним. Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, теоретичні, методичні, організаційні, практичні, нормативно-правові та інші сторони обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці вивчені не повністю. В першу чергу це відноситься до питань щодо змісту та складових праці. Метою написання кваліфікаційної роботи є вивчення теоретичних і методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту праці та її оплати. Відповідно до поставленої мети в кваліфікаційній роботі були поставлені наступні завдання: - розкрити економічну суть розрахунків з оплати праці та роль трудових ресурсів на підприємстві, їх класифікацію; - визначити роль і місце розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві; - проаналізувати нормативно-правове регулювання розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві; - розглянути бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві; - розглянути документування операцій пов’язаних з розрахунками з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві; - описати синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві; - проаналізувати динаміку та структуру розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві. Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні основи організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на підприємстві. Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці та трудових ресурсів на авіаційному підприємстві ПАТ МААК «УРГА».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Бондаренко Ольга Михайлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45564
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Сердюкова Б.М.__.pdfДипломна робота12.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.