Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45574
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту необоротних активів на авіаційному підприємстві
Authors: Чайковська, Тетяна Сергіївна
Keywords: бухгалтерський облік
необоротні активи
методика бухгалтерського обліку
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розвиток національної економіки в значній мірі пов’язаний з продуктивним функціонуванням її складових елементів, а саме різних сфер народного господарювання. В умовах сьогодення ринок наповнений великою кількістю підприємств, що здійснюють діяльність у різноманітних сферах мають, свою специфіку, проте, їх об’єднує необхідність у прийнятті оперативних та ефективних управлінських рішень. Основою для останніх є облікова інформація, яка надає можливість у повній мірі оцінити стан підприємства, всебічно відображає економічну ситуацію щодо нього та виступає базою для подальшого аналізу. Дані бухгалтерського обліку дають можливість оцінити інвестиційну привабливість підприємства, врахувати його фінансовий стан під час прийняття управлінських рішень. Особлива увага приділяється стану необоротних активів на підприємстві, адже вони є основою у здійсненні діяльності. Необоротні активи є одними із найважливіших частин майна підприємства, зазвичай, вони становлять чи не найбільшу частку в активах та мають значний вплив на ефективність здійснюваної діяльності. Їх достатня кількість забезпечує безперебійність виробництва, що і зумовлює важливість раціонального використання необоротних активів, достовірного відображення в обліку інформації щодо них. Виробниче підприємство не може існувати без необоротних активів, адже до них відносяться такі активи, що приймають безпосередню участь у процесі виробництва, це можуть бути станки, верстати, інші прилади та знаряддя праці. Проте, слід зазначити, що до складу необоротних активів відносяться окрім матеріальних активів і нематеріальні, які є не менш значимими для впровадження господарської діяльності. На сучасному ринку економічних відносин спостерігається тенденція розвитку підприємств та загострення конкуренції між ними, що супроводжується застосуванням новітніх технологій та методів, задля підвищення рівня конкурентоспроможності. Одним із найвпливовіших чинників у даному процесі, виступає застосування інтелектуальної власності, результатів новітніх розробок, брендів та торгових марок, що мають значний вплив на розвиток бізнесу, економічні показники підприємств та дають можливість скоротити витрати на виробництво продукції, але при цьому сприяють зростанню її реалізації. Слід зазначити, що кожне сучасне підприємство, без виключень, яке має за мету досягнення високих результатів, повинне раціонально використовувати складові нематеріальних активів, розробити дієву політику щодо їх використання. Враховуючи вищевикладене, слід зауважити, що для повного покриття інформаційних потреб користувачів, суб’єктам господарювання необхідно розробляти ефективну методологію відображення в обліку інформації щодо необоротних активів, це матиме позитивний вплив на їх фінансові показники. Тому облікова служба підприємства повинна чітко і вчасно вести облік операцій пов’язаних з необоротними активами, дотримуватися норм законодавства та облікової політики підприємства. Авіаційна галузь не є винятком і більшість підприємств даного напряму будують свою діяльність, використовуючи значну кількість необоротних активів. В першу чергу це літаки, як взяті в лізинг так і ті, що перебувають у власності підприємства, термінали, виробничі цехи та обладнання у випадку розробки та виробництва бортових частин, приладів навігації тощо. Підвищення ефективності використання необоротних активів підприємств їх відображення в обліку є одними із основних питань сучасної економіки. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, їх конкурентоспроможність на ринку, що підтверджує актуальність обраної для дослідження теми.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Кoстюнiк Oленa Вaлерiївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45574
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Чайковська Т.С.__.pdfДипломна робота15.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.