Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45903
Title: Психолого-педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів в освітньому процесі закладу вищої технічної освіти
Other Titles: Psychological and pedagogical conditions for improving the professional training of future engineers in the educational process of the institution of higher technology
Authors: Кокарєва, Анжеліка Миколаївна
Kokarieva, Anzhelika
Keywords: заклад вищої технічної освіти
освітньо-професійна програма
підготовка майбутніх інженерів
психолого-педагогічні умови
система фахових компетенцій
суперечності освітнього процесу
institution of higher technical education
training of future engineers
educational and professional program
system of professional competencies
contradictions of the educational process
psychological and pedagogical conditions
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Автор статті доводить важливість врахування психолого-педагогічних умов для якісного здійснення професійної підготовки майбутніх інженерів у закладах вищої освіти. На основі висвітлення окремих засад та суперечностей розглянуто психолого-педагогічні умови вдосконалення підготовки студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах. Основними тенденціями підготовки інженерів в умовах технічного університету виступають визначальні соціальні орієнтири, зумовлені сучасними процесами глобалізації та інформатизації. У підготовці освітніх програм українські університети можуть враховувати «маркетинговий комплекс» К. Kalyanam та ін., структура якого подається автором статті. Визначено внутрішні і зовнішні суперечності у підготовці майбутніх інженерів. Вплив суперечностей у процесі надання послуг якісної освіти майбутнім інженерам може простежуватися протягом всього навчального періоду. Автором статті проаналізовано основні психолого-педагогічні умови вдосконалення процесу підготовки інженерів у закладі вищої технічної освіти, зокрема: 1) психолого-педагогічна готовність учасників освітнього процесу університету якісно здійснювати діяльність; 2) активізація дуальної системи освіти та творчої взаємодії студентів й викладачів, зорієнтованих на розвиток позитивної професійної спрямованості майбутнього фахівця; 3) формування мотиваційної готовності студентів до інженерної спеціальності; 4) позитивна оцінка студентом та викладачем власної діяльності; емоційне ставлення до професійної діяльності викладача університету; 5) самостійність, рефлексія, здатність регулювати психологічний стан, віра у власні можливості, оптимізм студента у правильному виборі професії та активному здобутті освіти.
The author of the article proves the importance of taking into account the psychological and pedagogical conditions for the quality professional training of future engineers in higher education institutions. Based on the coverage of certain principles and contradictions, the psychological and pedagogical conditions for improving the training of engineering students in technical universities are considered. The main trends in the training of engineers in the technical university are the defining social guidelines, due to modern processes of globalization and informatization. In preparing educational programs, Ukrainian universities can take into account the "marketing complex" of K. Kalyanam and others, the structure is presented by the author of the article. Internal and external contradictions in the training of future engineers are defined. The impact of inconsistencies in the process of providing quality education services to future engineers can be traced throughout the period of education. The author of the article analyzes the main psychological and pedagogical conditions for improving the process of training engineers in higher technical education, in particular: 1) psychological and pedagogical readiness of participants in the educational process of the university to carry out quality activities; 2) activation of the dual system of education and creative interaction of students and teachers, focused on the development of a positive professional orientation of the future specialist; 3) formation of students motivational readiness for engineering specialty; 4) positive assessment of the student and teacher of their own activities; emotional attitude to the professional activity of a university teacher; 5) self-sufficiency, reflection, ability to regulate the psychological state, belief in their own abilities, optimism of the student in the right choice of profession and active education.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45903
ISSN: 2411-264X
DOI: 10.18372/2411-264X.2(17).15019
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кокарєва_стаття_остання.pdfстаття599.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.