Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46559
Title: Адаптація студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання як проблема сучасної педагогіки в умовах пандемії
Other Titles: Adaptation of humanities students to distance learning as a problem of modern pedagogy in a pandemic condition
Authors: Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Khomenko-Semenova, Lesia
Алпатова, Олександра Валентинівна
Alpatova, Oleksandra
Прохоренко, Яна Сергіївна
Prokhorenko, Yana
Keywords: адаптація
дистанційне навчання
інформаційно-комунікаційні технології
освітні платформи
освітні технології
пандемія
студенти гуманітарних спеціальностей
adaptation
distance learning
information and communication technologies
educational platforms
pandemic
educational technologies
students of humanities
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хоменко-Семенова, Л., Алпатова О., Прохоренко Я. Адаптація студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання як проблема сучасної педагогіки в умовах пандемії / Л. Хоменко-Семенова, О. Алпатова, Я. Прохоренко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2020. – Вип. 2(17). – С. 90-99
Abstract: У статті проводиться аналіз проблем адаптації студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання в умовах пандемії. Розглядаються та аналізуються основні елементи, переваги та недоліки дистанційної освіти, а також прогнозуються перспективи її розвитку в сучасній Україні. На основі теоретичного аналізу дослідження доводиться, що ефективність дистанційного навчання підвищується з використанням новітніх інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ), освітніх сервісів і платформ дистанційного навчання, які використовують ЗВО в умовах пандемії COVID 19: Ed-Era, Moodle, Padlet, Мій клас, Classtime, Equity Maps, Google Classroom, Google SItes, Google forms. Застосування веб-семінарів, відеокліпів, аудіо сценаріїв, форумів, діаграм, ICQ, Skype, онлайн тестування, інтерактивних підручників і дошок. Спираючись на дослідження проблем адаптації студентів гуманітарних спеціальностей до умов дистанційного навчання нами було проведено дослідження на освітній платформі Google Classroom за допомогою Blank Quiz. Вибірку склали 182 студенти І-ІV курсів Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 035 «Філологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота». Результати дослідження показали, що більшість студентів за час дистанційного навчання опанували вміння самостійної роботи, підвищили свій рівень знань. Найбільшою проблемою, яка постала в даному питанні – відсутність живого спілкування з викладачами, одногрупниками та робота в університетській аудиторії. Натомість позитивно відзначили мобільність і доступність. Потенціал та ефективність дистанційних технологій оцінюється респондентами доволі високо. Визначено шляхи успішної адаптації студентів гуманітарних спеціальностей до умов дистанційного навчання: проведення заходів, які сприяють інтерактивній участі студентів у освітньому процесі та позааудиторній діяльності; робота студентів повинна бути добре спланована, це допомагає створити сприятливе соціальне середовище; висока самоорганізація студентів, при якій підвищується творчий та інтелектуальний потенціал; прагнення й мотивація до здобуття знань; уміння взаємодіяти з комп’ютерною технікою, опанування новітніми інформаційними технологіями; підготовленість педагогічних кадрів до організації онлайн навчання.
The article analyzes the problems of adaptation of humanities students to distance learning in a pandemic. The main elements, advantages and disadvantages of distance education are considered and analyzed, as well as the prospects of its development in modern Ukraine are forecasted. Based on the theoretical analysis of the study, it is proved that the effectiveness of distance learning increases with the use of the latest information and communication technologies (ICT), educational services and distance learning platforms that use free learning in a pandemic COVID 19: Ed-Era, Moodle, Padlet, My class, Classtime, Equity maps, Google classroom, GOogle sites, Google forms. Application of webinars, video clips, audio scripts, forums, charts, ICQ, Skype, online testing, online tutorials and boards. Based on the study of the problems of adaptation of humanities students to the conditions of distance learning, we conducted a study on the educational platform Google Classroom using Blank Quiz. The sample consisted of 182 first- and fourth-year students of the Faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University, specialties 029 "Information, Library and Archival Affairs", 035 "Philology", 052 "Political Science", 053 "Psychology", 054 "Sociology", 231 Social work". The results of the study showed that most students during distance learning have mastered the skills of independent work, improved their level of knowledge. The biggest problem that arose in this issue - the lack of live communication with teachers, classmates and work in the university audience. Instead, mobility and accessibility were positively noted. The potential and efficiency of remote technologies is highly rated by respondents. The ways of successful adaptation of students of humanitarian specialties to the conditions of distance learning are determined: carrying out of the actions promoting interactive participation of students in educational process and extracurricular activities; students' work should be well planned, it helps to create a favorable social environment; high self-organization of students, which increases the creative and intellectual potential; aspiration and motivation to acquire knowledge; ability to interact with computer equipment, mastering the latest information technologies; readiness of pedagogical staff to organize online learning.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46559
ISSN: 2411-264X
DOI: 10.18372/2411-264X.2(17).15028
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко_Семенова,_Алпатова,_Прохоренко.pdfстаття686.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.