Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48584
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Вища математика" (153)
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Высшая математика" (153)
Educational and methodical complex of the discipline "Higher Mathematics" (153)
Authors: Репета, Віктор Кузьмич
Repeta, Viktor
Keywords: робоча програма
work program
лінійна
векторна
алгебра
linear
vector
algebra
аналітична
геометрія
analytical
geometry
аналіз
analysis
формула
матриця
formula
matrix
рівняння
уравнение
equation
проекція
projection
число
площина
плоскость
number
plane
Issue Date: 10-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області мікро- та наносистемної техніки. Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів володінню відповідним математичним апаратом, який повинен бути достатнім для опрацьовування математичних моделей, пов’язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: розвиток логічного та алгоритмічного мислення студентів; оволодіння необхідними теоретичними знаннями та основними напрями їх застосування в системі дисциплін за спеціальністю; прищепити первинні навички математичного дослідження прикладних задач; виробити вміння самостійно використовувати при розв’язуванні задач необхідні методи і спеціальну літературу. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей: основні означення, теореми, правила та їх практичне застосування; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки; здатність використовувати математичні принципи і методи для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки; здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у мікро- та наносистемній техніці за допомогою побудови і аналізу їх фізичних і математичних моделей.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области микро- и наносистемной техники. Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов владению соответствующим математическим аппаратом, который должен быть достаточным для проработки математических моделей, связанных с дальнейшей практической деятельностью специалистов. Задачами изучения учебной дисциплины есть: развитие логического и алгоритмического мышления студентов; овладения необходимыми теоретическими знаниями и основными направлениями их применения в системе дисциплин по специальности; привить первичные навыки математического исследования прикладных задач; выработать умение самостоятельно использовать при решении задач необходимы методы и специальную литературу. В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен приобрести такие компетенций: основные определения, теоремы, правила и их практическое применение; способность применять знания в практических ситуациях: способность учиться и овладевать современными знаниями; определенность и настойчивость по поставленных задач и взятых обязанностей; способность выполнять анализ предметной области и нормативной документации, необходимой для проектирования и применения приборов и устройств микро- и наносистемной техники; способность использовать математические принципы и методы для проектирования и применения микро- и наносистемной техники; способность идентифицировать, классифицировать, оценивать и описывать процессы в микро- и наносистемной технике с помощью построения и анализа их физических и математических моделей.
This discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of micro- and nanosystem technology. The purpose of teaching the discipline is to teach students to master the appropriate mathematical apparatus, which should be sufficient to develop mathematical models related to the further practical activities of specialists. The objectives of the discipline are: development of logical and algorithmic thinking of students; mastering the necessary theoretical knowledge and the main directions of their application in the system of disciplines in the specialty; to instill primary skills of mathematical research of applied problems; develop the ability to independently use the necessary methods and special literature in solving problems. As a result of studying this discipline, the student must acquire the following competencies: basic definitions, theorems, rules and their practical application; ability to apply knowledge in practical situations: ability to learn and master modern knowledge; Definiteness and perseverance in terms of tasks and responsibilities; ability to perform analysis of the subject area and regulatory documentation required for the design and application of devices and devices of micro- and nanosystem technology; ability to use mathematical principles and methods for the design and application of micro- and nanosystem technology; ability to identify, classify, evaluate and describe processes in micro- and nanosystem technology by constructing and analyzing their physical and mathematical models.
Description: Робоча навчальна програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48584
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Вища математика_20.pdfРобоча програма спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»8.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.