Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48821
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи охорони праці"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Основы охраны труда"
Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of labor protection"
Authors: Глива, Валентин Анатолійович
Hlyva, Valentyn
Keywords: навчальна програма
curriculum
охорона праці
охрана труда
occupational health
законодавство
законодательство
legislation
закон
law
травматизм
метод
дослідження
injury
method
исследование
research
робоча зона
work area
повітря
вентиляція
воздух
air
ventilation
санітарні вимоги
requirements
освітлення
шум
випромінювання
електробезпека
освещение
lighting
noise
излучение
radiation
electrical safety
Issue Date: 22-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі електроніки. Метою викладання нормативної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр знань, умінь, компетенції щодо практичного використання нормативно-правового забезпечення охорони праці, державного управління охороною праці, організації охорони праці на підприємствах, а також заходів і засобів забезпечення безпеки праці на робочих місцях в організаціях. Завдання вивчення дисципліни полягає в набутті студентом умінь і здатностей вирішувати задачі професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. Для цього майбутній фахівець має оволодіти певними компетенціями, що вимагаються від нього при зайнятті посади первинного рівня. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: вимоги основних законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці; управління охороною праці на загальнодержавному, галузевому та виробничому рівнях; гігієнічне нормування стану та складу повітря виробничих приміщень; вплив випромінювань оптичного діапазону на організм людини; види ураження та чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом; небезпечні та шкідливі чинники під час виконання робіт; організацію безпеки робіт; вимоги безпеки при роботі з лазерними приладами; безпеку праці при вантажно-розвантажувальних роботах; концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области электроники. Целью преподавания нормативной учебной дисциплины является формирование у будущих специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавр знаний, умений, компетенции по практическому использованию нормативно-правового обеспечения охраны труда, государственного управления охраной труда, организации охраны труда на предприятиях, а также мер и средств обеспечения безопасности труда на рабочих местах в организациях. Задача изучения дисциплины заключается в приобретении студентом умений и способностей решать задачи профессиональной деятельности с обязательным учетом требований охраны труда. Для этого будущий специалист должен овладеть определенными компетенциями, которые требуются от него при занятии должности первичного уровня. В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен знать: основных законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда; управления охраной труда на общегосударственном, отраслевом и производственном уровнях; гигиеническое нормирование состояния и состава воздуха производственных помещений; влияние излучений оптического диапазона на организм человека; виды поражения и факторы, влияющие на последствия поражения электрическим током; опасные и вредные факторы при выполнении работ; организацию безопасности работ; требования безопасности при работе с лазерными приборами; безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах; концептуальные основы обеспечения пожарной безопасности производственного объекта.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of electronics. The purpose of teaching the normative discipline is the formation of future specialists of educational and qualification level bachelor of knowledge, skills, competencies for the practical use of legal protection of labor protection, state management of labor protection, organization of labor protection at enterprises, as well as measures and means of labor safety. workplaces in organizations. The task of studying the discipline is to provide students with the skills and abilities to solve problems of professional activity with due regard to the requirements of labor protection. To do this, the future specialist must master certain competencies required of him in the position of the primary level. As a result of studying this discipline the student should know: requirements of the basic legislative and regulatory acts on labor protection; labor protection management at the national, sectoral and production levels; hygienic rationing of the condition and composition of the air of industrial premises; the effect of optical radiation on the human body; types of damage and factors influencing the consequences of electric shock; dangerous and harmful factors during the performance of works; organization of work safety; safety requirements when working with laser devices; occupational safety during loading and unloading operations; conceptual principles of fire safety of the production facility.
Description: Навчальна програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48821
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_153_Осн.охорони праці_16.pdfНавчальна програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка"1.6 MBAdobe PDFView/Open
РНП_153_Осн.охорони_працi_16.pdfРобоча навчальна програма спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка"1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.