Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48960
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Філософія сталого розвитку"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Philosophy of sustainable development"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Философия устойчивого развития"
Authors: Дротянко, Любов Григорівна
Матюхіна, Олександра Анатоліївна
Дротянко, Любовь Григорьевна
Матюхина, Александра Анатольевна
Drotianko, Liubov
Matiuhina, Oleksandra
Keywords: філософія
розвиток
сталий розвиток
суспільство
культура
философия
развитие
устойчивое развитие
общество
культура
philosophy
development
sustainable development
society
culture
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що сприяють формуванню науково-світоглядних засад спеціаліста, уявлення про багатогранність життя суспільства та всієї системи суспільних відносин, озброюють його методологічною культурою, необхідною для ефективної духовно-практичної діяльності. Метою викладання дисципліни є освоєння студентами основних, понять, методів філософії, отримання вмінь їх самостійного застосовування в безпосередній практичній та науковій діяльності, навичок орієнтації у складному світі на основі вироблення сучасного науково-філософського світогляду.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, способствующих формированию научно-мировоззренческих основ специалиста, представление о многогранности жизни общества и всей системы общественных отношений, вооружают его методологической культурой, необходимой для эффективной духовно-практической деятельности. Целью преподавания дисциплины является освоение студентами основных, понятий, методов философии, получение умений их самостоятельного применения в непосредственной практической и научной деятельности, навыков ориентации в сложном мире на основе выработки современного научно-философского мировоззрения.
This discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that contribute to the formation of scientific and philosophical principles of the specialist, the idea of ​​the diversity of society and the whole system of social relations, equip it with methodological culture necessary for effective spiritual and practical activities. The purpose of teaching the discipline is to master the basic concepts, methods of philosophy, gaining skills for their independent application in direct practical and scientific activities, skills of orientation in a complex world based on the development of modern scientific and philosophical worldview.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Філософія сталого розвитку» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів РБ-17 - 291-1/19; РБ-17-291-2/19; РБ-17- 292-1/19; РБ-17-292-1з\19,РБ-17-292-2/19.; РБ-17-293/19-, РБ-17-293з\19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право» освітньо-професійних програм «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48960
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри філософії.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ФСР_РП.pdfРобоча програма4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.