Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49596
Title: Методичні рекомендації щодо забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)»
Other Titles: Методические рекомендации по обеспечению подготовки соискателей высшего образования к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык» (английский)»
Methodical recommendations for students’ preparation for practicals of the course " Foreign Language" (English)"
Authors: Гончаренко-Закревська, Наталія Валеріївна
Гончаренко-Закревская, Наталия Валериевна
Goncharenko-Zakrevska, Nataliia Valeriivna
Keywords: методичні рекомендації
іноземна мова
мовленнєві уміння та навички
методические рекоммендации
иностранный язык
разговорные умения и навыки
methodological recommendations
foreign language
speaking skills and abilities
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гончаренко-Закревська Н.В., Войтко Т.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання вищих навчальних закладів з дисципліни «Іноземна мова» (англійська). – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 45 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, перелік розмовних та граматичних тем, які здобувачів вищої освіти вивчають протягом трьох семестрів, шкалу оцінювання професійних мовленнєвих умінь, перелік компетенцій по рівнях згідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, а також список літератури.
Методические рекомендации содержат пояснительную записку, перечень разговорных и грамматических тем, которые соискатели высшего образования изучают в течение трех семестров, шкалу оценивания профессиональных речевых умений, перечень компетенций по уровням согласно Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию, а также список литературы.
The guidelines include an explanatory note, a list of conversational and grammatical topics that students study during three semesters, a scale for assessing professional speech skills, a list of competencies for each level according to the Common European Framework of Reference for Languages, and a list of references.
Description: Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» призначений для здобувачів вищої освіти немовних вищих навчальних закладів, які володіють основами граматики англійської мови, лексичним мінімумом та навичкам усного мовлення. Згідно програми «Іноземна мова» враховувалась обмежена кількість аудиторних годин, обсяг самостійної роботи, складність матеріалу. Методичні рекомендації містять тексти та вправи, які рекомендується виконувати індивідуально або у невеликих групах і презентувати в аудиторії; вправи творчо-пізнавального характеру; тренувальні вправи для засвоєння лексики, мовні вправи, які розвивають як монологічне так і діалогічне мовлення. До кожного розділу входять базові тексти, які наочно ілюструють функціонування у мові лексичних одиниць, що вивчаються.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49596
Appears in Collections:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.