Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49723
Title: Реконструкція будинків перших масових серій - засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст
Other Titles: Реконструкция зданий первых массовых серий - основа устойчивого развития микрорайонов и кварталов городов
Reconstruction of the first mass series buildings as the principle of the sustainable development of neighborhoods and residential quarters in cities
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Кафієв, Костантин Петрович
Кафиев, Константин Петрович
Kafiev, K.
Крівєльов, Леонід Іванович
Кривелев, Леонид Иванович
Kriveljov, Leonid
Keywords: житлові будинки
типові проекти
серія 1-464
великі панелі
п'ять поверхів
реконструкція
збільшення об’ємів будинку
мікрорайон
квартал
сталий розвиток
жилые здания
типовые проекты
серии 1-464
большие панели
пять этажей
реконструкция
увеличение объема здания
микрорайон
квартал
устойчивое развитие
residential buildings
standard projects
series 1-464
large panels
5 storeys
reconstruction
increase of the building space
neighborhood
quarter
stainable development
серія 1-480
серія 1-480
series 1-480
Issue Date: 9-Apr-2021
Publisher: ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
Citation: Агєєва Г. М. Реконструкція будинків перших масових серій - засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст / Г. М. Агєєва, К. П. Кафієв, Л. І. Крівєльов // Наука та будівництво. - 2021. - № 1 (27). - С.32-40.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: Житлові будинки перших масових серій забудови 60-70 р. р. складають значну частину житлового фонду України. Основні тримальні конструкції більшості серій цих будинків знаходяться в задовільному стані і при належному ремонті можуть експлуатуватися ще 40 - 50 років. Модернізація фонду будинків перших масових серій пов’язана з втручанням у системи мікрорайонів і кварталів, які характеризують масову забудову. Руйнування цих систем суперечить принципам «Сталого розвитку» - «Sustainable development». Цей двослівний термін в Україні має застосовуватися як прямий переклад з мови оригіналу – «Прояви, що підтримують життя». На території України, в 60-70 р.р. були побудовані понад 5000 п'ятиповерхових великопанельних житлових будинків – головним чином серій 1-464 та 1-480. Конструктивні особливості великопанельних будинків дозволяють здійснити їх реконструкцію з обмеженим за розмірами і в часі втручанням в побут мешканців. Така реконструкція передбачає тільки зміну вертикальних розмірів будинку. Найбільш доцільними схемами для реконструкції будинків вказаних вище серій рекомендовані такі, що базуються на надбудові, або надбудові разом з прибудовою невеликих за розмірами у плані ризалітами у внутриквартальному просторі. Проблемою надбудов є застосування в перекриттях останнього поверху плит зі зниженим рівнем тримальної здатності. Виходом є влаштування подвійного роздільного перекриття. Конструктивна система «Фламінго» забезпечує надбудову п’яти поверхів і може бути застосована в якості вертикальних «акцентів» нової квартальної забудови. Технічне рішення системи полягає у створенні П-подібних тримальних рам на власних фундаментах. Ригелі рам стають основою простора, який використовується як технічний поверх. Найбільш придатними для реконструкції є будинки серії 1-480. Сучасні вимоги щодо реконструкції мікрорайонів п’яти поверхової забудови мають полягати в помірному збільшенні кількості поверхів будинків, без збільшення їх розмірів у плані. Надбудова додаткових поверхів має застосовуватися для створення вертикальних акцентів кварталів. Акцентами мікрорайонів повинні стати нові будівлі громадського призначення. Такі архітектурно містобудівні рішення в комплексі відповідатимуть концепції «сталого розвитку».
Жилые дома первых массовых серий застройки 60-70 г. г. составляют значительную часть жилого фонда Украины. Основные несущие конструкции большинства серий этих домов находятся в удовлетворительном состоянии и при надлежащем ремонте могут эксплуатироваться еще 40 - 50 лет. Модернизация фонда домов первых массовых серий связана с вмешательством в системы микрорайонов и кварталов, которые характеризуют массовую застройку. Разрушение этих систем противоречит принципам «устойчивого развития» - «Sustainable development». Это словосочетание в Украине должно применяться как прямой перевод с языка оригинала - «Проявления, поддерживающие жизнь». На территории Украины, в 60-70 г.г. были построены более 5000 пятиэтажных крупнопанельных жилых домов - главным образом серий 1-464 и 1-480. Конструктивные особенности крупнопанельных домов позволяют осуществить их реконструкцию с ограниченным по размерам и во времени вмешательством в быт жителей. Такая реконструкция предполагает только изменение вертикальных размеров дома. Наиболее целесообразными схемами для реконструкции зданий указанных выше серий рекомендованы основанные на надстройке, или надстройке вместе с пристройкой небольших по размерам в плане ризалитами во внутриквартальном пространстве. Проблемой надстроек - применение в перекрытиях последнего этажа плит с пониженным уровнем несущей способности. Выходом является устройство двойного раздельного перекрытия. Конструктивная система «Фламинго» обеспечивает надстройку пяти этажей и может быть применена в качестве вертикальных «акцентов» новой квартальной застройки. Техническое решение системы заключается в создании П-образных несущих рам на собственных фундаментах. Ригели рам становятся основой простора, который используется как технический этаж. Наиболее пригодными для реконструкции являются дома серии 1-480. Современные требования по реконструкции микрорайонов пятиэтажной застройки должны заключаться в умеренном увеличении количества этажей домов без увеличения их размеров в плане. Надстройка дополнительных этажей должен применяться для создания вертикальных акцентов кварталов. Акцентами микрорайонов должны стать новые здания общественного назначения. Такие архитектурно градостроительные решения в комплексе будут отвечать концепции «устойчивого развития»
The residential buildings of the first mass series of the 1960s-1970s form a significant part of the housing stock of Ukraine. The main load-bearing structures of the most buildings of these series are in satisfactory conditions, and with proper repair they can be operated for another 40-50 years. The modernization of the first mass series housing stock involves the intervention in the neighborhoods and residential quarters systems characterizing the mass construction. The destruction of such systems contradicts the principles of "sustainable development". On the territory of Ukraine, in the sixties-seventies of the last century more than 5,000 five-storey large-panel residential buildings were built, mainly of 1-464 and 1-480 series. The large-panel structures design features allow their reconstruction with size- and time-limited interference in the residents lives. Such reconstruction envisages only the changes of the vertical building dimensions. The appropriate reconstruction schemes recommended for the mentioned buildings series are based on the arrangement of superstructures or superstructures with added small risalits in the inner quarter space. The problem of superstructures is the use of slabs with the reduced load-bearing capacity in the enclosing ceilings. The solution is to install the doubled separate floors. The Flamingo design system provides for a five-storey superstructure adding, which can be used as the vertical "accents" of new neighborhood development. The structural concept of the system is to create the П-shaped load-bearing frames on their own foundations. Framework beams become the basis for the space used as a technical floor. The 1-480 series buildings are the most suitable for the reconstruction. The current requirements to the reconstruction of five-storey residential areas should include a moderate increase of the number of floors in buildings, without expanding their sizes in the plan. The additional floors should be added to create the vertical accents of quarters. The new public buildings should be the focus of neighborhoods. These architectural urban planning solutions will correspond to the concept of "sustainable development".
Description: 1. Гро Харлем Брундланд «Наше общее будущее» (доклад): Постановление международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию. ООН, Генеральная ассамблея, 42 сессия, п.83 повестки дня. 1987. URL:http://www.un.org / ru / ga / pdf / brundtland.pdf 2. 66/288. Будущее, которого мы хотим: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 июля 2012 года. ООН 66 сессия, п.19 повестки дня. С.68. 3. Абрамов Е., Авдея М., Бубнов Ю. Что такое Устойчивое развитие. Разные взгляды и подходы 1. URL: https://www.icsgroup.ru/ library/publications/Sustainable_development/ 4. Рош Д,, Пирогова Д., Бєлокопитов Н., Попик М. Голоси жителів у розмові про реконструкцію мікрорайону. Кейсстаді житлового масиву Нивки у Києві. CANactions Magazine. Mikrorayons. №1. С.194 – 213. 5. Федорів П. Мікрорайони та макропроблеми. CANactions Magazine. Mikrorayons. №1. С.186 – 193. 6. Буряк О. П., Вигдорович О. В., Гаевой Ю. О., Головченко А. О. Інноваційні підходи у період масової індустріальної забудови (на прикладі житлових масивів Харькова. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2020 р. Харків, ХНУБА. С.76-80. 7. Дамаскин Б. С., Меняйло В. А., Миин В. Н., Агеева Г. Н. Опыт института «НИИпроектреконструкция» в проектировании реконструкции пятиэтажных жилых зданий первых массовых серий (обзорная информация). Гос. науч.-исслед. и проект.- изыскат. ин-т «НИИпроектреконструкция». Деп. в ГНТБ Украины 11.10.99, №257- Ук99, Киев, 1998. 29 с. 8. Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем. Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України (Держбуд України), Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-т "НДІпроектреконструкція". К.: Норапрінт, 2001. 262 с. 9. Онищук Г.І., Агєєва Г.М., Куценко В.М. Розроблення типових технічних рішень реконструкції плоских покриттів житлових будинків серії 1-464 та 1-480. Комунальне господарство міст. 2013. Вип.107. С.93-102. 10. Тукалевський І.Н., Дубінко П.Я., Прядко Є.Н. Реконструкція 5-поверхового будинку з надбудовою.п’яти поверхів. Конкурсний проєкт «Фламінго», 1-а премія. Держ. наук. -дослід. та проєкт.-вишук. ін-т «НДІпроєктреконструкція». К. 1987. 11. Онищук Г.І., Марочко В.Г., Максимова Л.М. Проблеми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Реконструкція житла. 2005. Вип. 6. С. 4-9. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/recj_2005_6_3 12. Кафиев К. П. Опыт проектирования реконструкции объектов в г. Киеве. Реконструкція житла. 2003. С.89-91. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/recj_2003_2003_22 13. «Програма реонструкції житлових будинків перших масових серій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 820а. 14. Крівєльов Л.І. Надбудова мансардного поверху (уроки однієї помилки). Реконструкція житла. 2005. Вип.6. С.179-190. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2005_6_20 15. Сикачев А.В. Может ли «пятиэтажка» стать удобной и красивой? Модернизация пятиэтажных жилых домов: Сб. статей. М.: Знание, 1988. С.11-33. 16. Физики шутят. Сборник переводов/ под общ. ред. докт. физ-мат. наук В. Турчина. М.: «Мир», 1966. С.63.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49723
ISSN: 2313-6669
DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v27i1.5
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155-Текст статті-541-1-10-20210408.pdfстаття527.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.