Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49746
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Авіаційний менеджмент"
Other Titles: Educational and methodical complex on the discipline "Aviation Management"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Авиационный менеджмент"
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Гуріна, Ганна Сергіївна
Гурина, Анна Сергеевна
Gurina, Anna
Keywords: авіаційний менеджмент
менеджмент аеропорту
організаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
aviation management
airport management
organizational manageorganizational
strategic management
авиационный менеджмент
менеджмент аэропорта
организационный менеджмент
стратегический менеджмент
авіаційні підприємства
інформаційне забезпечення
aviation enterprises
авиационные предприятия
information support
информационное обеспечение
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти з Менеджменту авіакомпаній та аеропортів за спеціальністю 073 «Менеджмент» передбачає оволодіння навичками пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних практичних дій у сфері менеджменту; оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень в діяльності авіакомпаній та аеропортів як в Україні, так і за її межами.
Educational and scientific program of training higher education in the management of airlines and airports in the specialty 073 "Management" provides mastering the skills of search, processing and analysis and generalization of information for independent practical actions in the field of management; mastering theoretical knowledge and practical skills of preparation, adoption and implementation of optimal management decisions in the activities of airlines and airports both in Ukraine and abroad.
Образовательно-научная программа подготовки соискателей высшего образования по менеджмента авиакомпаний и аэропортов по специальности 073 «Менеджмент» предполагает овладение навыками поиска, обработки и анализа и обобщения информации для проведения самостоятельных практических действий в сфере менеджмента; овладение теоретическими знаниями и практическими навыками подготовки, принятия и реализации оптимальных управленческих решений в деятельности авиакомпаний и аэропортов как в Украине, так и за ее пределами.
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49746
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Авіаційний менеджмент англій.docСилабус навчальної дисципліни «Авіаційний менеджмент»121 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.