Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49751
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "International Investment Activity"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Международная инвестиционная деятельность»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Keywords: класифікація інвестицій
інвестиційний процес
міжнародні інвестиції
об’єкти інвестиційної діяльності
регулювання міжнародної інвестиційної діяльності
міжнародний інвестиційний ринок
classification of investments
investment process
international investment
objects of investment activity
regulation of international investment activities
international investment market
классификация инвестиций
инвестиционный процесс
международные инвестиции
объекты инвестиционной деятельности
регулирования международной инвестиционной деятельности
международный инвестиционный рынок
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» є теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, спрямована на вивчення теоретичних засад та практичних міжнародної інвестиційної діяльності. Змістовно програма спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 «Управління та адміністрування» і формування компетентностей.
The discipline "International Investment Activity" is a theoretical and applied basis of the set of knowledge and skills that form the management profile of a specialist in the field of organization management and management of foreign economic activity of enterprises, aimed at studying the theoretical foundations and practical international investment activities. The content of the program is aimed at students gaining knowledge in the field of 07 "Management and Administration" and the formation of competencies.
Учебная дисциплина «Международная инвестиционная деятельность» является теоретической и прикладной основой совокупности знаний и умений, формируют управленческий профиль специалиста в области менеджмента организации и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленная на изучение теоретических основ и практических международной инвестиционной деятельности. Содержательно программа направлена на получение студентами знаний в области 07 «Управление и администрирование» и формирования компетенций.
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49751
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус МІД укр готово.pdfСилабус "Міжнародна інвестиційна діяльність" укр379.58 kBAdobe PDFView/Open
Презентація МІД_укр готово.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.