Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49990
Title: Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні
Other Titles: Административно-правовые основы контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования в Украине
Administrative and legal basis for control and monitoring activity in the field of subsurface resources by
Authors: Мачуська, Ірина Борисівна
Мачуська, Ирина Борисовна
Machuska, Іryna Borisivna
Keywords: адміністративно-правові засади
корисні копалини
надра
надрокористування
органи публічної влади
громадський контроль
административно-правовые основы
полезные ископаемые
недра
недропользования
органы публичной власти
общественный контроль
administrative and legal basis
natural resources
subsurface resource
government bodies
civil control
control
Issue Date: 9-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мачуська І. Б. Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - 432 c.
Abstract: Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем правового регулювання контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні. Проведено дослідження історико-правових аспектів розвитку контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні в різні історичні періоди. Розкрито юридичну сутність контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. Визначено поняття, сутність і структуру правового інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. Проаналізовано систему суб’єктів здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні. Розглянуто правові проблеми громадського контролю у сфері надрокористування. Досліджено діяльність органів публічної влади у сфері надрокористування та внесено пропозиції щодо їх удосконалення. Досліджено нормативно-правові акти ЄС у сфері надрокористування. Проаналізовано законодавство Республіки Італія у сфері надрокористування та особливості здійснення контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері. Запропоновано шляхи вдосконалення здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування шляхом формування спеціального підрозділу Гірничої поліції як органу контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування, а також ухвалення нормативно-правового акту – «Положення про Гірничу поліцію України», у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЕС, посилення ролі інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування. Показано, що одним із дієвих механізмів забезпечення дотримання норм законодавства у сфері надрокористування є заходи адміністративної відповідальності. Вносяться конкретні пропозиції щодо внесення змін до норм Кодексу про адміністративні правопорушення та законодавства про надра. Виокремлено чотири основні групи адміністративних деліктів за порушення законодавства у сфері надрокористування та здійснено їх класифікацію. Запропоновано розробити та прийняти низку нормативно-правових актів з метою удосконалення адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування та внесення змін до системи чинного вітчизняного законодавства.
Диссертация является комплексным научным исследованием проблем правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования в Украине. Проведено исследование историко-правовых аспектов развития контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования в Украине в разные исторические периоды. Раскрыто юридическую сущность контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования. Определены понятие, сущность и структура правового института контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования. Проанализирована система субъектов осуществления государственной контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования в Украине. Рассмотрены правовые проблемы общественного контроля в сфере недропользования. Исследована деятельность органов публичной власти в сфере недропользования и внесены предложения по их усовершенствованию. Исследованы нормативно-правовые акты ЕС в сфере недропользования. Проанализировано законодательство Республики Италия в сфере недропользования и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере. Предложены пути совершенствования осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования путем формирования специального подразделения Горной полиции как органа контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования, а также принятия нормативно-правового акта – «Положение о Горной полиции Украины» в контексте адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, усиления роли института контрольно-надзорной деятельности сфере недропользования. Показано, что одним из действенных механизмов обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере недропользования являются меры административной ответственности. Вносятся конкретные предложения по внесению изменений в нормы Кодекса об административных правонарушениях и законодательства о недрах. Выделены четыре основные группы административных деликтов за нарушение законодательства в сфере недропользования и осуществлена их классификация. Предложено разработать и принять ряд нормативно-правовых актов с целью усовершенствования административно-правового обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере недропользования и внесения изменений в систему действующего отечественного законодательства.
The thesis is a comprehensive research of the issues of legal regulation of control and monitoring activity in the field of subsurface resources in Ukraine. The author has researched historical and legal facets of control and monitoring activity in the field of subsurface resources in Ukraine in different historical periods. The author has provided insights into control and monitoring activity in the field of subsurface resources. Definitions have been given to the concept, basic nature, and structure of the legal institute of control and monitoring activity in the field of subsurface resources. The author has analysed the system of entities controlling and monitoring the field of subsurface resources in Ukraine. The author has examined legal problems of civil control for control and monitoring activity in the field of subsurface resources. The research has been undertaken into the activity of government bodies in the field of subsurface resources and proposed improvements thereof. The author has researched the EU legislation in the field of subsurface resources, namely analyzing the Italian legislation in the field of subsurface resources and features of controlling and monitoring in the field. The author has proposed ways to improve controlling and monitoring activity in the field of subsurface resources by establishing a mining police unit as an entity for controlling and monitoring in the field of subsurface resources and by passing appropriate legislation for the said unit thus harmonizing the legislation of Ukraine to that of the EU and strengthening the legal institute for controlling and monitoring in the field of subsurface resources. The author has demonstrated that one of the active mechanism for enforcement of legislation in the field subsurface resources is administrative liability. The author has proposed amendments to the Administrative Offences Code and subsurface legislation. The author has defined four groups of tort in the field of subsurface resources and provided their classification. The author has proposed to draft and pass a number of bylaws with the aim of improving administrative and legal support to controlling and monitoring activity in the field of subsurface resources and amendments to the current legislation.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49990
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.