Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50094
Title: Destructive factors of influence on enterprise`s financial and economic security
Other Titles: Деструктивні фактори впливу на фінансово-економічну безпеку підприємства
Authors: Alnadzhar, Alaa Ali Khasan
Альнаджар, Алаа Алі Хасан
Keywords: threat
crisis
factor
security
enterprise
загроза
криза
фактор
безпека
підприємство
Issue Date: 2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Alnadzhar A. Destructive factors of influence on enterprise`s financial and economic security // Polit. Callanges of science today. International relations : abstracts of XXI International conference of higher education students and young scientists. – National aviation university. – Kyiv, 2021. – 4-5 P.
Abstract: Economic theory knows a number of definitions of "threat", "crisis" and "factor", which are closely related when it comes to the question of ensuring the financial and economic security of the subject of economic activity. Threat in a broad sense is understood to mean a strong negative impact that arises from the danger, which is many times exacerbated by internal and external destructive factors. Thus, the question of consideration of possible destructive factors which can influence enterprise`s financial and economic security is actualized. Factor (from the Latin “factor” - one that does) - is the cause, the driving force of any process, the phenomenon that determines its nature or individual features [1]. In the context of this study, the factor is the reason that exacerbates the danger, turning it into a threat to enterprise`s financial and economic security in a market economy. This definition, in our opinion, most fully reflects the essence of this concept in relation to the security characteristics of any enterprise.
Економічна теорія знає ряд визначень "загроза", "криза" та "фактор", які тісно пов’язані, коли йдеться про питання забезпечення фінансових та економічна безпека суб’єкта господарської діяльності. Під загрозою в широкому розумінні розуміється сильний негативний вплив, що виникає внаслідок небезпеки, яка багаторазово посилюється внутрішніми та зовнішніми руйнівними факторами. Таким чином, актуалізується питання врахування можливих деструктивних факторів, які можуть впливати на фінансово-економічну безпеку підприємства. Фактор (від латинського «фактор» - той, що робить) - причина, рушійна сила будь-якого процесу, явища, що визначає його природу чи індивідуальні особливості [1]. У контексті цього дослідження фактор є причиною, яка посилює небезпеку, перетворюючи її в загрозу фінансовій та економічній безпеці підприємства в умовах ринкової економіки. Це визначення, на наш погляд, найбільш повно відображає суть цього поняття стосовно характеристики безпеки будь-якого підприємства.
Description: 1. Єрмишин П.Г. Основи економічної теорії. К.: Вища школа, 2002. 450 с 2. Касич А.О., Хімич І.Г. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 176-179. 3. Соколова Л.В., Верясова Г.М., Соколов О.Є. Ретроспективний аналіз фінансових результатів функціонування суб’єктів господарювання України. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. С. 376-385. 4. Акімова Л.М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10.URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (дата звернення: 20.03.2021). 5. Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 10 (151). С. 93-97.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50094
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Альнаджар А. - Ольга Викторовна Полоус.pdfthe abstracts of the conference143.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.