Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50095
Title: Особливості депозитного обслуговування в комерційних банках україни
Other Titles: Features of deposit service in commercial banks of Ukraine
Authors: Бірюк, Вікторія Сергіївна
Biriuk, Viktoriia
Keywords: депозит
обслуговування
комерційний
банк
вкладник
вклад
deposit
service
commercial
bank
contributor
deposit
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бірюк В.С. Особливості депозитного обслуговування в комерційних банках україни // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 6-8
Abstract: Економічний розвиток будь-якої країни напряму залежить від функціонування банківського сектору. Задля зміцнення і покращення економіки країни, банківська сфера має бути стабільною та надійною. Цього можна досягти завдяки успішній реалізації стратегії розвитку банківської системи, проведення монетарної політики та ризик-орієнтованого нагляду НБУ. Формування банківської системи України відбувається в умовах дії загальносвітових глобалізаційних процесів. Соціально-економічна нестабільність в країні протягом останнього періоду, недосконалість правових та організаційних засад функціонування банків як ділових підприємств негативно позначилися на їх фінансовій стійкості і ринковій вартості. Комерційні банки здійснюють свою діяльність залучаючи вклади та депозити, тобто формуючи власні кошти, які вони спрямовують на операції з кредитування, держави та громадян, випуску кредитних засобів обігу. Розглянемо більш детально переваги та недоліки депозитного обслуговування в Україні.
The economic development of any country directly depends on the functioning of the banking sector. In order to strengthen and improve the country's economy, the banking sector must be stable and reliable. This can be achieved through the successful implementation of the banking system development strategy, monetary policy and risk-oriented supervision of the NBU. The formation of the banking system of Ukraine takes place in the conditions of globalization processes. Socio-economic instability in the country in the recent period, the imperfection of the legal and organizational framework for the operation of banks as business enterprises have negatively affected their financial stability and market value. Commercial banks carry out their activities by attracting deposits and deposits, ie forming their own funds, which they direct to lending operations, government and individuals, the issuance of credit circulation. Consider in more detail the advantages and disadvantages of deposit services in Ukraine.
Description: 1. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123143&cat_id=122978 2. Інструкція для споживачів: на що звертати увагу, коли відкриваєте депозит у банку? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/files/lipicXaaujIIxja 3. Керівниця відділення банку у Києві привласнила 60 тис. доларів клієнта [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zaxid.net/kerivnitsya_viddilennya_banku_u_kiyevi_privlasnila_60_tis_dolariv_kliyenta_n1513019 4. Кочетков В. М. Сутність та методологічні аспекти ринкової оцінки вартості банку [Текст] /В. М. Кочетков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Т. 19. – С. 17-23. 5. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text 6. Шахрайство з депозитами: що робити, якщо пропав депозит з банку в 2021 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bankchart.com.ua/depoziti/statti/depozitne_shahraystvo 7. Як зменшити депозитні ризики при банківській "турбулентності" [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://blog.liga.net/user/otitamyir/article/30791
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50095
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БІРЮК_В_С - Вікторія Сергіївна Бірюк.pdfТези конференції296.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.