Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50098
Title: Інноваційна інфраструктура в єврорегіонах
Other Titles: Innovation infrastructure in Euroregions
Authors: Дейнеко, Я.О.
Корж, Л.О.
Deineko, Y.O.
Korzh, L.O.
Keywords: інноваційний потенціал
інфраструктура
єврорегіон
співробітництво
кластеризація
кластер
innovation potential
infrastructure
euroregion
cooperation
clustering
cluster
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дейнеко Я.О., Корж Л.О. Інноваційна інфраструктура в єврорегіонах // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 14-16
Abstract: Інноваційну систему держави можна розглядати як сукупність її регіональних складових - регіональних інноваційних систем. Національна інноваційна система в цілому повинна мати єдину законодавчу базу та бюджетну політику, а гнучкість цієї системи необхідна для своєчасного пристосування до динамічних внутрішніх та зовнішніх умов. Інноваційний потенціал є складовою соціально-економічного потенціалу регіону. Інноваційний потенціал регіону можна визначити як сукупність науково-технічних, матеріальних, фінансових, людських, інституційних та інших ресурсів регіону, які можуть бути використані для інновацій. Він містить такі елементи, як технічний прогрес, інституційні форми, пов’язані з механізмами науково-технічного розвитку, а також інноваційну культуру суспільства, його сприйнятливість до інновацій.
The innovation system of the state can be considered as a set of its regional components - regional innovation systems. The national innovation system as a whole should have a unified legal framework and budget policy, and the flexibility of this system is necessary for timely adaptation to dynamic internal and external conditions. Innovation potential is a component of the socio-economic potential of the region. The innovation potential of the region can be defined as a set of scientific and technical, material, financial, human, institutional and other resources of the region that can be used for innovation. It contains such elements as technological progress, institutional forms related to the mechanisms of scientific and technological development, as well as the innovative culture of society, its receptivity to innovation.
Description: 1. Безуська А. Ю., Лук’янихін В.О. Визначення сутності регіонального управління, його основних процесів і державних пріоритетів розвитку. URL: essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../7827/1/1.doc. 2. Губина В.С. Государственное регулирование регионального развития: европейский опыт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-regionalnogorazvitiya-evropeyskiy-opyt. 3. Розвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь / НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; Редактор В.С. Кравців. Львів, 2016. 125 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 4. Кифяк В.Ф. Транскордонний бізнес-інкубатор як один із інструментів активізації розвитку підприємництва в сфері рекреації та туризму. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. Вип. І (41). 5. Папп В.В. Стратегічні напрямки розвитку регіональних інноваційних процесів. URL: http: //experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=34700 6. Пак В. І. Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 3. С. 167-173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_20.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50098
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДЕЙНЕКО_Я_О_КОРЖ_Л_О - Яна Олександрівна Дейнеко.pdfТези конференції287.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.