Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50105
Title: Українська державність в символічному означенні
Other Titles: Ukrainian state in symbolic value
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: Україна
держава
Державний прапор України
символіка
Державний герб України,
Державний гімн України
State Flag of Ukraine
Ukraine
State Emblem of Ukraine
state
National Anthem of Ukraine
symbolism
Issue Date: 2017
Publisher: Міленіум
Citation: Карпов В. В. Українська державність в символічному означенні / В. В. Карпов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 4-12.
Abstract: Мета дослідження полягає у виявленні історичних основ та їх впливу на утвердження символів державності з моменту набуття незалежності, студіюванні процесу становлення державної символіки України. Методи дослідження. Основою вибору методів студіювання постали засади наукової об’єктивності та історизму, системності і комплексного вивчення наукової проблеми. У дослідженні використано історико-хронологічний метод, методи аналізу і синтезу, що дозволило простежити процеси виникнення, формування та розвитку державної символіки у діалектичній єдності та у хронологічній послідовності з їх внутрішніми і зовнішніми зв’язками, закономірностями та суперечностями. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не одержала всебічного й об’єктивного висвітлення. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що державні символи, окрім прикладного характеру, мають цілеспрямоване світоглядне значення та грають важливу роль у становленні нації. Поняття «символічне означення державності» являє собою систему ціннісно-змістовних смислів у часопросторі, що вміщує у себе його ментальність, духовний вміст та символіку. Висновки. Стверджується, що за основу символічного означення держави взято символи, що використовувалися в історії українського народу як знаки утвердження національної окремішності та самобутності, споконвічного прагнення власної державності та владарювання. Виявлена законодавча невирішеність статусу державного прапора і герба є ознакою культурологічної кризи – протиставлення культурних цінностей базованих на радянських і російських традиціях та споконвічних національних устремлінь, що яскраво продемонстровано війною на Сході України.
The purpose of the study is to identify the historical foundations and their influence on the approval of the symbols of statehood from the moment of independence, studying the process of formation of the national symbolism of Ukraine. Research methods. The basis of the choice of methods of study were the foundations of scientific objectivity and historicism, systematic and comprehensive study of the scientific problem. The historical-chronological method, methods of analysis and synthesis were used in the study, which allowed to trace the processes of the emergence, formation and development of state symbols in dialectical unity and in chronological sequence with their internal and external connections, laws and contradictions. The use of these research methods contributed to obtaining their own theoretical results. The scientific novelty of the obtained results consists in the formulation and development of an actual topic, which in scientific terms did not receive comprehensive and objective coverage. The idea is based on the fact that state symbols, besides the applied nature, have a purposeful ideological significance and play an important role in the formation of a nation. The notion of «symbolic definition of statehood» is a system of value-meaningful meanings in the time space that contains its mentality, spiritual content and symbolism. Conclusions It is alleged that the symbols used in the history of the Ukrainian people as symbols of the affirmation of the national isolation and originality, the primordial aspiration of their own statehood and domination are taken as the basis of the symbolic definition of the state. The revealed legal unresolved status of the state flag and the emblem is a sign of the cultural crisis - the opposition of cultural values based on the Soviet and Russian traditions and the primordial national aspirations, which is clearly demonstrated by the war in the East of Ukraine.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50105
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bdi_2017_2_3.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.