Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50122
Title: Classification of flows in the context of intellectualization economic systems` logistics management
Other Titles: Класифікація потоків у контексті інтелектуалізації управління логістикою економічних систем
Authors: Polous, Olga
Полоус, Ольга Вікторівна
Keywords: intellectualization
logistics
economic system
flow
enterprise
competitiveness
information technology
інтелектуалізація
логістика
економічна система
потік
підприємство
конкурентоспроможність
інформаційні технології
Issue Date: 2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Polous O.V. Classification of flows in the context of intellectualization economic systems` logistics management // Polit. Callanges of science today. International relations : abstracts of XXI International conference of higher education students and young scientists. – National aviation university. – Kyiv, 2021. – 24-25 P.
Abstract: Modern economics, as a rule, considers logistics as the science of flow management in large economic systems, which operate in conditions of constant transformations and uncertainties due to both internal and external factors (political conflicts, crises, market transformations, changes in business needs, etc.). Based on the above, it can be argued that the flow in the context of logistics management of economic systems can be considered as a set of objects that form a single whole phenomenon that exists as a process over a period of time and can be measured in absolute units over a period of time.
Сучасна економіка, як правило, розглядає логістику як науку про управління потоками у великих економічних системах, які функціонують в умовах постійних перетворень та невизначеності, обумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми факторами (політичні конфлікти, кризи, ринкові перетворення, зміни потреб бізнесу, тощо). Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що потік в контексті логістичного управління економічними системами можна розглядати як сукупність об’єктів, що утворюють єдине ціле явище, яке існує як процес протягом певного періоду і може вимірюватися абсолютні одиниці за певний проміжок часу.
Description: 1. Фролова Л. В. Концепція логістичного управління – основа підвищення ефективності функціонування підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2005. №526. С. 173-180. 2. Черновалов А.В., Черновалова Ж. В. Логистика в ситуациях кризисов (кризисная логистика). Вестник Брестского университета. 2014. № 2. С. 128-131. URL: https://docplayer.ru/33192147-Logistika-v-situaciyah-krizisov-krizisnaya-logistika.html (дата звернення: 20.03.2021). 3. Трегубов В. Н. Логистические концепции как методологическая основа синхронизации в логистических системах. Научный журнал КубГАУ. 2011. №66(02). С. 1-13. 4. Щербаков В. Основы логистики: учеб. для вузов. СПб.:Питер, 2009. 432 с. 5. Хендерсен Б.Д. Товарный портфель (Матрица «рост – доля рынка» Бостонской консультационной группы). URL: http://mgt-edu.ru/14-177.php (дата звернення: 20.03.2021). 6. Ефремов В.С. Концепция стратегического управления Shell/DPM. Учебн. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. URL: http://vernikov.ru/management/strategija/item/42shelldpm.html (дата звернення: 20.03.2021). 7. Гайдук В.И. Методы и инструменты стратегического планирования. Научный журнал КубГАУ. 2014. № 103. URL: http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/47.pdf (дата звернення: 20.03.2021).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50122
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Полоус О.В. - Ольга Викторовна Полоус.pdfthe abstracts of the conference145.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.