Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50141
Title: Становлення символіки військових частин Збройних Сил України
Other Titles: Formation of symbols of military units of the Armed Forces of Ukraine
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: військова частина
емблематика
військова символіка
Збройні сили України
нарукавні знаки
запозичення
military unit
emblems
military symbols
Armed Forces of Ukraine
armlets
borrowings
Issue Date: 2018
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В.В. Становлення символіки військових частин Збройних Сил України // Культурний код мілітарної символіки України. Збірник наук. праць наук.-практ. конф., м. Київ, 27-28 квітня 2018 р. / під заг. ред. В.В.Карпова – Київ, НАКККіМ, 2018. – С.12-27.
Abstract: Мета дослідження полягає у спростуванні твердження про запозичення такого типу військової символіки, як нарукавні знаки у іноземних армій та доведенні факту запровадження нарукавних знаків у Збройних силах України в результаті побудови комплексної системи військової символіки. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій та методів студіювання залежав від поставленої мети. Основою вибору методів дослідження постали засади системності та комплексного підходу. У дослідженні використано історикохронологічний метод, що дозволив послідовно розкрити процес становлення символіки військових частин, метод аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, що дозволило простежити у часовому вимірі розвиток військової символіки Збройних сил України. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі отримала полемічний характер. Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що військове керівництво вело активну роботу з розробки символіки Збройних сил України. У цій роботі активно використовували потенціал як Збройних сил так і приватних організацій та осіб. Активну роль при опрацюванні емблем відігравали ініціативні військовослужбовці. Висновки. Висловлена ідея запозичення досвіду іноземних армій у розробленні символіки військових частин 12 хибно вказує на іноземні коріння символіки нарукавних знаків військових частин української армії та не підтверджується історичними фактами розвитку процесу становлення системи військової символіки. Констатується, що впровадження символіки у Збройних силах України набуло системного та комплексного характеру і нарукавні знаки, як тип символіки, постали елементом і невід’ємною частиною цієї системи у силу логіки цього процесу.
The purpose of the study is to refute the statement on the borrowing of such a type of military symbols as armbands in foreign armies and to prove the introduction of armbands in the Armed Forces of Ukraine as a result of the construction of a comprehensive system of military symbols. Research methods. The choice of research strategies and methods of study depended on the goal. The basis of the choice of research methods were the foundations of systemic and integrated approach. The historical-chronological method was used in the study, which allowed to consistently reveal the process of formation of the symbolism of military units, the method of analysis and synthesis, comparative analysis, which allowed to trace the development of military symbols of the Armed Forces of Ukraine in the time dimension. The use of these methods of research contributed to obtaining their own theoretical results. The scientific novelty of the results is to formulate and develop an actual topic, which in a scientific sense has become polemical. The idea is that the military leadership has been active in developing the symbols of the Armed Forces of Ukraine. In this work, the potential of both the Armed Forces and private organizations and individuals was actively used. An active role in elaboration of emblems was played by proactive servicemen. Conclusions The idea of borrowing the experience of foreign armies in the development of the symbols of military units falsely indicates the foreign roots of the symbols of the arms of the military units of the Ukrainian Army and is not supported by the historical facts of the development of the process of formation of a system of military symbolism. It is stated that the introduction of symbols in the Armed Forces of Ukraine has become systematic and complex, and the armlets, as a type of symbolism, have become an integral part and an integral part of this system due to the logic of this process.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50141
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_kulturnyi_kod_viyskovoii_symvoliky-12-27.pdf187.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.