Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51082
Title: Корали в українському ювелірному мистецтві – історія та сучасність
Other Titles: Corals sn ukrainian jewelery - history and present
Authors: Триколенко, Софія Тарасівна
Trykolenko, Sofia
Keywords: корали
прикраси
ювелірне мистецтво
художник
колье
намисто
перстень
оправа
corals
jewelry
artist
ring
frame
necklace
Issue Date: 2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Триколенко С.Т. Корали в українському ювелірному мистецтві – історія та сучасність / С. Триколенко // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія – Рига, Латвія: «Baltija Publishing», 2021. – С. 369 – 395.
Abstract: Мета дослідження полягає у визначенні основних тенденцій використання коралів у ювелірному мистецтві. Проводиться аналіз історичних умов появи коралів на території України, поступового входження їх в культурну традицію. Розглядаються міфологічні засади, що сприяли швидкому розповсюдженню коралів серед всіх верств населення України загалом та селянства зокрема. Аналізуються регіональні особливості носіння коралів, сформовані на вже наявних принципах оздоблення одягу. Наводяться приклади літературних й мистецьких творів, що представляють корали. На базі історично сформованої вітчизняної та західно-європейської традиції розглянуто особливості використання коралів у сучасному ювелірному мистецтві, зокрема, еволюції художніх форм класичних зґард й намист та появи новітніх форм прикрас. Наводяться приклади виробів ювелірних майстерень та самостійних митців, які використовують корали для створення прикрас. Розглянуто найпопулярніші нині форми прикрас, виконані з різних матеріалів та за різними технологіями.
The purpose of the study is to identify the main trends in the use of coral in jewelry. The analysis of historical conditions of coral appearance on the territory of Ukraine, their gradual entry into the cultural tradition is carried out. The mythological principles that contributed to the rapid spread of coral among all segments of the population of Ukraine in general and the peasantry in particular are considered. The regional features of wearing corals, formed on the already existing principles of clothing decoration, are analyzed. Examples of literary and artistic works representing corals are given. On the basis of the historically formed domestic and Western European tradition, the peculiarities of the use of corals in modern jewelry art, in particular, the evolution of art forms of classical beads and necklaces and the emergence of new forms of jewelry. Examples of jewelry workshops and independent artists who use coral to create jewelry are given. The most popular forms of jewelry made of different materials and technologies are considered.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51082
ISBN: 978-9934-26-063-6
Appears in Collections:Монографії кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Триколенко Корали.pdf259.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.