Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51084
Title: Професійна англійська мова для фахівців цивільної авіації
Other Titles: Профессиональный английский язык для cпециалистов гражданской авиации
Professional english for civil aviation specialists
Authors: Максимович, Галина Олександрівна
Кодола, Раїса Миколаївна
Вербило, Галина Павлівна
Максимович, Галина Александровна
Кодола, Раиса Николаевна
Вербило, Галина Павловна
Maksimovich, Galyna
Kodola, Raisa
Verbilo, Galyna
Keywords: цивільна авіація
англійська мова
навчання
обслуговування повітряного руху
безпека польотів
гражданская авиация
английский язык
обучение
обслуживания воздушного движения
безопасность полетов
civil aviation
Aviation English
raining
air traffic service
flight safety
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Abstract: У статті описуються особливості навчання професійній англійській авіаційній мові таких фахівців цивільної авіації, як пілоти і диспетчера УВС відповідно до вимог і новими ініціативами ІКАО, розглянуті актуальність підвищення рівня мовної підготовки спеціалістів з цивільної авіації, критерії оцінки мовної компетентності, а також особливості авіаційної англійської мови для ведення радіопереговорів та їх вплив на безпеку польотів.
В статье описываются особенности обучения профессиональному английскому авиационном языка таких специалистов гражданской авиации, как пилоты и диспетчера УВД в соответствии с требованиями и новыми инициативами ИКАО, рассмотрены актуальность повышения уровня языковой подготовки специалистов по гражданской авиации, критерии оценки языковой компетентности, а также особенности авиационного английского языка для ведения радиопереговоров и их влияние на безопасность полетов.
The article describes the peculiarities of training a professional English aviation language for such civil aviation specialists as pilots and ATC controllers in accordance with the requirements and new initiatives of ICAO, considering the relevance of raising the level of language training of civil aviation specialists, the criteria for assessing language competence, as well as the features of aviation English for radio conversations and their impact on flight safety.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51084
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.