Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51590
Title: Психологічні особливості адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії
Other Titles: Psychological features of adaptation of future psychologists to distance learning in a pandemic condition
Authors: Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Khomenko-Semenova, Lesia
Прохоренко, Яна Сергіївна
Prokhorenko, Yana
Keywords: дистанційне навчання
інформаційно-комунікаційні технології
освітні платформи
освітні технології
пандемія
психологічні особливості адаптації
соціально-психологічна адаптація
adaptation
socio-psychological adaptation
distance learning
information and communication technologies
psychological features of adaptation
pandemic
educational platforms
educational technologies
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хоменко-Семенова Л. О., Прохоренко Я. С. Психологічні особливості адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії / Л.О. Хоменко-Семенова, Я.С. Прохоренко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2021. – Вип. 1(18)
Abstract: У статті проводиться аналіз соціально-психологічної адаптації та психологічних особливостей адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії. Розглядаються та аналізуються основні елементи, переваги та недоліки дистанційної освіти, а також прогнозуються перспективи її розвитку в сучасній Україні. Мета статті полягає у дослідженні соціально-психологічної адаптації та психологічних особливостей адаптації майбутніх психологів до дистанційного навчання в умовах пандемії. Для виявлення особливостей адаптації майбутніх психологів до умов дистанційного навчання застосовано методи ІКТ та було проведено дослідження на освітній платформі Google Classroom за допомогою Blank Quiz. Вибірку склали 40 студентів І-ІV курсів Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, спеціальності 053 «Психологія». Проведене дослідження виявило, що у здобувачів вищої освіти виникають соціально-психологічні труднощі в адаптації до онлайн навчання, а саме: зміна соціального статусу; адаптація до нового формату навчання, соціальна адаптація до викладачів та до групи в цілому; великий обсяг самостійної роботи; труднощі з тайм-менеджментом та розподілом часу; труднощі оволодіння новими видами діяльності, професійними вміннями, знаннями та навичками. Результати дослідження показали, що більшість студентів за час дистанційного навчання опанували вміння самостійної роботи, підвищили свій рівень знань. Найбільшою проблемою, яка постала в даному питанні – відсутність живого спілкування з викладачами, одногрупниками та робота в університетській аудиторії. Натомість позитивно відзначили мобільність і доступність. Потенціал та ефективність дистанційних технологій оцінюється респондентами доволі високо. Висновки. Спираючись на результати дослідження ми можемо зробити висновок про те, що рівень соціально-психологічної адаптації студентів першого та четвертого курсу майже однаковий. Це свідчить про те, що студенти однаково були не готові до різких змін та переходу на дистанційне навчання. Натомість, старшокурсники мають більші показники, які вказують на швидкість пристосовування до нових змін та здатність внутрішнього самоконтролю.
The article analyzes the socio-psychological adaptation and psychological features of adaptation of future psychologists to distance learning in a pandemic. The main elements, advantages and disadvantages of distance education are considered and analyzed, as well as the prospects of its development in modern Ukraine are forecasted. The purpose of the article is to study the socio-psychological adaptation and psychological features of adaptation of future psychologists to distance learning in a pandemic. To identify the peculiarities of the adaptation of future psychologists to the conditions of distance learning, ICT methods were used and research was conducted on the educational platform Google Classroom using Blank Quiz. The sample consisted of 40 first- and fourth-year students of the Faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University, specialty 053 "Psychology". The study found that applicants for higher education have socio-psychological difficulties in adapting to online learning, namely: change in social status; adaptation to a new format of education, social adaptation to teachers and to the group as a whole; large amount of independent work; difficulties with time management and time allocation; difficulties in mastering new activities, professional skills, knowledge and skills. The results of the study showed that most students during distance learning have mastered the skills of independent work, improved their level of knowledge. The biggest problem that arose in this issue - the lack of live communication with teachers, classmates and work in the university audience. Instead, mobility and accessibility were positively noted. The potential and efficiency of remote technologies is highly rated by respondents. Conclusions. Based on the results of the study, we can conclude that the level of socio-psychological adaptation of first and fourth year students is almost the same. This indicates that students were equally unprepared for abrupt changes and the transition to distance learning. Instead, undergraduates have higher scores, which indicate the speed of adaptation to new changes and the ability of internal self-control.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51590
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко-Семенова Л.О., Прохоренко Я.С..pdfстаття1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.