Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51598
Title: Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в умовах ЗВО
Other Titles: Personality professional development of future specialist in the conditions of establishments of higher education
Authors: Кокарєва, Анжеліка Миколаївна
Kokarieva, Anzhelika
Keywords: особистісно-професійний розвиток
професійне становлення особистості
майбутній фахівець
мотиви професійного самовдосконалення
personality professional development
personality professional development
future specialist
reasons of professional self-perfection
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кокарєва А.М. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в умовах ЗВО / А.М. Кокарєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С. 38
Abstract: Пріоритетним завданням державної політики є створення умов для професійного розвитку особистості в процесі професійної підготовки. Сьогодні результатом свідомої взаємодії фахівця з конкретним соціальним середовищем, у процесі якої людина реалізує власні потреби щодо розвитку в себе таких особистісних якостей, які забезпечують успішність професійної діяльності та життєдіяльності в цілому. Це забезпечує конкурентоспроможного фахівця і як наслідок – кар’єрне зростання та самореалізацію. Тож ми бачимо, що до випускників ЗВО, вимоги не тільки щодо наявності базових професійно важливих якостей особистості, а ще й до здатності майбутнього фахівця аналізувати свою професійну діяльність, удосконалювати професійні навички, засвоювати нові професійні напрямки. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця - це свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня компетентності та творчий підхід відповідно до зовнішніх соціально-економічних вимог і особистої програми реалізації в житті. Особистість розвивається впродовж всього навчання, освоєння професії і виконання професійної діяльності, це основне джерело професійного розвитку на початкових етапах професійного становлення здобувача вищої освіти.
Professional development of a person is the result of a conscious interaction of a specialist with a certain social environment, in the process of which a person satisfies his own needs for the development of such personal qualities that ensure the success of professional activity and life in general. ... Professional development of a future specialist is a deliberate, purposeful process of increasing the level of competence and creativity in accordance with external socio-economic requirements and a personal program of implementation in life.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51598
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кокарєва А.М..pdfстаття477.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.