Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51607
Title: Формування психотерапевтичної компетентності у майбутніх практичних психологів в умовах сучасної вищої освіти
Other Titles: Formation of psychotherapeutic competence in future practical psychologists in the condition of modern higher education
Authors: Лаврухіна, Тетяна Василівна
Lavrukhina, Tetiana
Keywords: базові компетенції
специфічні компетенції
практичні психологи
психолого-педагогічні умови
психотерапевтична компетентність
психотерапія
компетентність
basic competencies
specific competencies
practical psychologist
psychological and pedagogical conditions
psychotherapeutic competence
psychotherapy
competence
Issue Date: May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лаврухіна Т. В. Формування психотерапевтичної компетентності у майбутніх практичних психологів в умовах сучасної вищої освіти / Т.В. Лаврухіна // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2021. – Вип. 1(18). – С. 82-89
Abstract: У статті автор досліджує тему вирішення проблем формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних в умова сучасної вищої освіти. Автором представлено результати теоретичного аналізу феномену «психотерапевтичної компетентності практичних психологів», досліджує змістові складові базових, спеціальні компетенцій майбутнього психолога-психотерапевта. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності поняття «психотерапевтична компетентність практичного психолога», аналізу складових зазначеного визначення, теоретичному обґрунтуванні особистісних якостей психотерапевтів, особливостей психолого-педагогічних умов формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних психологів. Поняття «психотерапевтичної компетентності практичного психолога» визначається як здатність та готовність надавати консультативні послуги, відповідно до отриманої академічної освіти та спеціалізації, усвідомлювати та оцінювати відповідальність за надання цих послуг відповідно до норм закону та етики, використовувати емпірично доведені знання у професійні діяльності психотерапевта та здатність навчання протягом життя. У статті використовуються наступних методів: спостереження з метою вивчення сучасного стану проблеми та теоретичному аналізу психолого-педагогічних умов формування «психотерапевтичної компетентності» майбутніх практичних психологів. Результати. Доведено важливість особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів при формуванні психотерапевтичної компетентність у майбутніх практичних психологів. Охарактеризовано спеціальні, специфічні та базові компетенції сучасного психотерапевта, визначено основні вимоги до професійного становлення та адаптації психолого-психотерапевта до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано основні проблеми, що виникають при формуванні психотерапевтичної компетенції під час навчання. Перераховано основні вимоги до особистісних якостей майбутніх психотерапевтів. Автором статті проаналізовано та запропоновано основні психолого-педагогічні умови формування психотерапевтичної компетентності майбутніх практичних психологів: 1. Професійно-особистісні умови; 2. Теоретико-методична підготовка; 3.Розвиток пошукової активності та мотиваційної сфери у студентів-психологів.
In the article the author investigates the topic of solving the problems of formation of psychotherapeutic competence of future practitioners in the conditions of modern higher education. The author presents the results of theoretical analysis of the phenomenon of "psychotherapeutic competence of practical psychologists", explores the semantic components of the basic, special competencies of the future psychologist-psychotherapist. The purpose of the study is to substantiate the essence of the concept of "psychotherapeutic competence of a practical psychologist", analysis of the components of this definition, theoretical justification of personal qualities of psychotherapists, features of psychological and pedagogical conditions of psychotherapeutic competence of future practical psychologists. The concept of "psychotherapeutic competence of a practical psychologist" is defined as the ability and willingness to provide counseling services in accordance with academic education and specialization, to understand and evaluate the responsibility for providing these services in accordance with law and ethics, to use empirically proven knowledge in professional psychotherapist throughout life. The article uses the following methods: observation to study the current state of the problem and theoretical analysis of psychological and pedagogical conditions for the formation of "psychotherapeutic competence" of future practical psychologists. Results. The importance of personality-oriented and competence approaches in the formation of psychotherapeutic competence in future practical psychologists is proved. The special, specific and basic competencies of a modern psychotherapist are characterized, the basic requirements for professional development and adaptation of a psychological psychotherapist to future professional activity are determined. The main problems that arise in the formation of psychotherapeutic competence during training are analyzed. The basic requirements to personal qualities of future psychotherapists are listed. The author of the article analyzes and proposes the main psychological and pedagogical conditions for the formation of psychotherapeutic competence of future practical psychologists: 1. Professional and personal conditions; 2. Theoretical and methodological training; 3. Development of search activity and motivational sphere in students-psychologists.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51607
ISSN: 2411-264X
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаврухіна Т.В.pdfстаття437.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.