Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52134
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни " Управління ресурсними потоками підприємств "
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Management of resource flows of enterprises"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление ресурсными потоками предприятий"
Authors: Вовк, Ольга Миколаївна
Вовк, Ольга Николаевна
Vovk, Olha
Keywords: ресурси
підприємство
ресурсні потоки
планування
оцінювання
трудові ресурси
resource
enterprise
resource flows
planning
evaluation
workforce
ресурсы
предприятие
ресурсные потоки
планирование
оценивания
трудовые ресурсы
Issue Date: 22-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Управління ресурсними потоками підприємств» є теоретичною та практичною сукупністю знань і вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі економічних наук. Займає професійно-орієнтоване місце у підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» до здобуття навичок професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Управління ресурсними потоками підприємств» забезпечує інтеграцію попередньо набутих студентами знань і вмінь та становить основу економічного профілю в підготовці фахівців в сфері економіки підприємства. Метою викладання дисципліни є здобуття студентами спеціальних знань та вмінь з основ управління ресурсними потоками для формування навичок дослідження і розв’язання економічних проблем в конкурентних умовах, обґрунтовувати прийняття рішень щодо ресурсозабезпечення та ресурсозбереження, оцінювати ефективність управління ресурсними потоками підприємства.
The discipline "Management of resource flows of enterprises" is a theoretical and practical set of knowledge and skills that form the professional profile of a specialist in economics. Occupies a professionally-oriented place in the preparation of masters in the educational-professional program "Business Economics" to acquire professional skills. The discipline "Management of resource flows of enterprises" provides integration of previously acquired knowledge and skills of students and is the basis of the economic profile in the training of specialists in the field of enterprise economics. The purpose of teaching the discipline is to provide students with special knowledge and skills in the basics of resource flow management to develop skills of research and solution of economic problems in a competitive environment, justify decisions on resource provision and resource conservation, evaluate the effectiveness of resource flow management.
Учебная дисциплина «Управление ресурсными потоками предприятий» является теоретической и практической совокупностью знаний и умений, формируют профессиональный профиль специалиста в области экономических наук. Занимает профессионально-ориентированное место в подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Экономика предприятия» к получению навыков профессиональной деятельности. Учебная дисциплина «Управление ресурсными потоками предприятий» обеспечивает интеграцию предварительно приобретенных студентами знаний и умений и составляет основу экономического профиля в подготовке специалистов в сфере экономики предприятия. Целью преподавания дисциплины является получение студентами специальных знаний и умений по основам управления ресурсными потоками для формирования навыков исследования и решения экономических проблем в конкурентных условиях, обосновывать принятие решений по ресурсообеспечения и ресурсосбережения, оценивать эффективность управления ресурсными потоками предприятия.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52134
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_051_УРПП_2020-2021.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Управління ресурсними потоками підприємств»948.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.