Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52214
Title: Дизайн інтер’єрів СПА комплексу «Зелений Туризм»
Other Titles: Interior design of the SPA complex "Green Tourism"
Authors: Дудник, Анна Володимирівна
Dudnyk, Anna
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
спа-комплекс
дизайн інтер`єру
туризм
функціональні зони
комплекс
interior design
graduate work
bachelor work
spa complex
tourism
functional areas
complex
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дудник А.В. Дизaйн iнтep’єpiв готельно-ресторанного комплексу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 57 с.
Abstract: СПА комплекси - це окремий великий сегмент ринку, який має тенденцію стрімкого зросту. Популярність СПА послуг зростає з кожним днем, його розвиток за останні роки став вкрай динамічним на міжнародному туристичному ринку. Високий потенціал фізичної та розумової діяльності людей є безпосередньою передумовою повноцінного життя. Лікувально-оздоровчий туризм дає змогу в комфортних і невимушених умовах підтримувати стан здоров’я у належному стані. Постійно зростаюча конкуренція в сфері туристичних послуг вимагає вдосконалення нових видів туризму в світі та Україні зокрема. В Європі попит на СПА-відпочинок, настільки великий, що багато країн були змушені переглянути свою політику в галузі туризму. Передумов для розвитку СПА досить багато. В першу чергу це: прагнення населення до здорового способу життя, стрімке зростання популярності СПА в усьому світі, як спосіб глибокої релаксації і підтримки здоров'я. За останні десятиліття лікувально-оздоровчий туризм зазнає суттєвих змін. Традиційні курорти перетворюються на поліфункціональниі оздоровчі центри, які розраховані на широке коло споживачів. У світі зростає кількість людей, які потребують відновлювальних антистресових програм і хочуть підтримувати гарну фізичну форму. Лікувально-оздоровчий туризм – видається одним з найперспективніших видів туризму України. Він розвивається за рахунок значних ресурсів: річкового узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими місцевість. В проекті необхідно слідувати сучасним тенденція розвитку даної сфери. Сучасні центри надання даного типу послуг повинні містити новітнє обладнання, простір для відпочинку, відповідати стандартам екології.
SPA complexes are a separate large market segment, which has a tendency of rapid growth. The popularity of spa services is growing every day, its development in recent years has become extremely dynamic in the international tourism market. The high potential of physical and mental activity of people is a direct prerequisite for a full life. Health tourism allows you to maintain a healthy state of health in a comfortable and relaxed environment. Constantly growing competition in the field of tourist services requires the improvement of new types of tourism in the world and in Ukraine in particular. In Europe, the demand for spa holidays is so great that many countries have been forced to reconsider their tourism policies. There are many prerequisites for the development of SPA. First of all, it is: the desire of the population to a healthy lifestyle, the rapid growth of the popularity of spa around the world, as a way of deep relaxation and health. In recent decades, health tourism has undergone significant changes. Traditional resorts are becoming multifunctional wellness centers, which are designed for a wide range of consumers. There is a growing number of people in the world who need restorative anti-stress programs and want to maintain good physical shape. Medical and health tourism - seems to be one of the most promising types of tourism in Ukraine. It develops at the expense of significant resources: the river coast, hot, warm and cold mineral springs, medicinal estuarine deposits of mud, forests, etc., which the area. The project must follow the current trend of development of this area. Modern centers for this type of service must contain the latest equipment, recreation space, meet environmental standards.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач КДІ Москальцов Андрій Юрійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52214
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пояснювальна записка_Дудник А.В.pdfПояснювальна записка2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.