Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52218
Title: Художньо-конструктивне рішення простору кінотеатру
Other Titles: Artistic and constructive solution of cinema space
Authors: Велічковська, Людмила Олегівна
Velichkovska, Liudmyla
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
дизайн інтер'єру
кінотеатр
кіномистецтво
футуризм
проектування
cinema
graduate work
cinematography
interior design
futurism
bachelor work
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Велічковська Л.О. Художньо-конструктивне рішення простору кінотеатру. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 54 с.
Abstract: Кіномистецтво – це вид мистецтва, який за допомогою кінематографічної техніки, оперуючи рухомим зображенням та звуком, відтворює реальну дійсність у художніх та художньо-документальних образах. До основних видів кіномистецтва відносять - художнє (ігрове) кіно, документальне кіно, мультиплікаційне кіно (анімація) та науково-популярне. Із зародженням кіно з’явилось чітке розмежування жанрів – комедія, мелодрама тощо. На даний момент в кіно не існує єдиної класифікації жанрів, більшість фільмів мають ознаки кількох з них. У кіномистецтві сполучаються естетичні властивості театру, літератури, образотворчого мистецтва та музики на основі властивих лише йому виражальних засобів, головні з яких фотографічна природа кінозображення та монтаж. Кінотеатр – це громадська будівля або її частина з спеціальним обладнанням призначеним для публічної демонстрації кінофільмів. На даний момент кіноіндустрія є важливою галуззю, що сприяє розвиткові суспільства і забезпечує культурне дозвілля населенню, а, отже, кінотеатри повинні прагнути до постійного підвищення якості надаваних послуг, задовольняючи потреби споживачів. У даній роботі проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід проектування кінотеатрів; та функціональні, об’ємно-планувальні, архітектурно-технічні вимоги до проектування закладів демонстрації кінофільмів (кінотеатрів); виявлено основні стилістичні особливості демонстрації кінофільмів (кінотеатрів); виявлено особливості формування дизайну інтер’єрів закладів демонстрації кінофільмів (кінотеатрів); запропоновано дизайн інтер’єрів кінотеатру.
Cinematography is a kind of art, which with the help of cinematographic technique, operating with moving images and sound, reproduces reality in artistic and artistic-documentary images. The main types of cinematography include - feature (feature) film, documentary film, cartoon (animation) and popular science. With the advent of cinema, there was a clear demarcation of genres - comedy, melodrama, etc. At the moment, there is no single classification of genres in cinema, most films have features of several of them. Cinematography combines the aesthetic properties of theater, literature, fine arts and music on the basis of its own means of expression, the main of which is the photographic nature of cinema and editing. A cinema is a public building or part of it with special equipment intended for public screening of films. At present, the film industry is an important industry that contributes to the development of society and provides cultural leisure to the population, and, therefore, cinemas should strive to constantly improve the quality of services provided, meeting the needs of consumers. This paper analyzes domestic and foreign experience in designing cinemas; and functional, spatial planning, architectural and technical requirements for the design of film screening facilities (cinemas); the main stylistic features of film (cinema) demonstration are revealed; features of formation of interior design of establishments of demonstration of films (cinemas) are revealed; the interior design of the cinema is offered.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач ККТДіГ Обуховська Любава Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52218
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Велічковська-Людмила-Пояснювальна-записка.pdfПояснювальна записка1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.