Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52219
Title: Формування концепції дизайну публічного простору державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г.Заболотного
Other Titles: Formation of the concept of design of public space of the state scientific architectural and construction library named after V.G. Zabolotny
Authors: Гапійчук, Наталія Ігорівна
Hapiichuk, Nataliia
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
бакалаврська робота
дизайн інтер'єру
бібліотека
функціональні зони
об’ємно-просторове вирішення
етностилістика
interior design
graduate work
library
bachelor work
three-dimensional solution
ethnic style
functional areas
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гапійчук Н.І. Формування концепції дизайну публічного простору державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г.Заболотного. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 65 с.
Abstract: Сучасна бібліотека – це більше, ніж просто зібрання книг, а місце для цікавих зустрічей, корисного проведення часу, це культурний громадський простір, потреба в якому є у будь-якому місті. Бібліотеки нового типу покликані повернути інтерес людей до книг і знань в умовах поширення технологій та зміни темпу міського життя. Вимоги потенційних користувачів сьогодні значно зросли, уявлення про бібліотечний простір включає не лише можливість задоволення інформаційних та комунікаційних потреб, а й його проектування з використанням принципів дизайну. Бібліотеки є одними з найдавніших культурних інститутів . За довгий період їх існування призначення і функції бібліотек зазнали значних змін, ці зміни відбувалися послідовно і закономірно протягом століть , однак XX століття цей процес значно прискорився. Інформаційна функція публічних бібліотек в умовах інтернет-технологій та появи нових соціальних та інформаційних закладів, значно знижена, отже, бібліотека має набувати нових функцій. Вона повинна розвиватися як простір, що посилює контакти відвідувачів між собою. В останні роки значного поширення набула концепція бібліотеки як «третього місця», яка спирається на такі її властивості, як демократичність, відкритість, доступність та комфортність. «Третє місце», за своїм значенням , є простором, що об'єднує людей зі схожими цінностями та є місцем формування нових спільних ідей і планів . Завданням дизайнера є формування умов для створення міжособистісних контактів і організація середовища, що сприяє збереженню інформаційного поля спілкування у просторі бібліотеки. Не менш важливою є стильова, образна складова. Продумана організація простору бібліотеки створює образ привабливого «прозорого» культурного середовища, що є відкритим для всіх груп користувачів.
A modern library is more than just a collection of books, and a place for interesting meetings, useful pastimes, it is a cultural and public space, the need for which is in any city. Libraries of a new type are designed to restore people's interest in books and knowledge in the context of the spread of technology and changing the pace of urban life. The requirements of potential users have grown significantly today, the idea of ​​the library space includes not only the ability to meet information and communication needs, but also its design using design principles. Libraries are one of the oldest cultural institutions. Over the long period of their existence, the purpose and function of libraries have undergone significant changes, these changes have occurred consistently and naturally over the centuries, but the XX century, this process has accelerated significantly. The information function of public libraries in the conditions of Internet technologies and the emergence of new social and information institutions is significantly reduced, therefore, the library must acquire new functions. It should develop as a space that enhances the contacts of visitors with each other. In recent years, the concept of the library as a "third place" has become widespread, which is based on its properties such as democracy, openness, accessibility and comfort. The "third place", in its meaning, is a space that unites people with similar values ​​and is a place for the formation of new common ideas and plans. The task of the designer is to create conditions for the creation of interpersonal contacts and the organization of the environment that helps to preserve the information field of communication in the library space. No less important is the stylistic, figurative component. The well-thought-out organization of the library space creates the image of an attractive "transparent" cultural environment that is open to all groups of users.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач ККТДіГ Обуховська Любава Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52219
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гапійчук-Наталія-Пояснювальна-записка-ОСТ1.pdfПояснювальна записка2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.